Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


góra .

Nr 36b(937b) rok XXI 8. września 2021 roku.

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Mi 5,1-4a; albo (Rz 8,28-30);
Psalm: Ps 13,6;
Aklamacja: Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo, i godna wszelkiej chwały, bo z Ciebie się narodziło Słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem.
Ewangelia dłuższa: Mt 1,1-16. 18-23;
Ewangelia krótsza: Mt 1,18-23;
Pieśni: 701.1; W: 368; Pd: 395; K: 207; U: 610 albo 303; Z: 350

.

góra

.


Narodzenie
Najświętszej Marii Panny

 
Ewangelia:

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: "Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel", to znaczy "Bóg z nami".

góra

.

Człowiek pyta:

Widzicie, że nic nie zyskujecie?
Patrz - świat poszedł za Nim.

(J 12,19)

* * *

Nie zostawiaj włosów w wannie.
H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

* * *

O Pani świata przeczysta,
Najświętsza niebios Królowo
I Gwiazdo morza świecąca,
Dziewico Matko przedziwna.

O przyjdź już, słodka Dzieweczko,
Zabłyśnij wreszcie, Panienko,
Bo Kwiat szlachetny masz przynieść:
Chrystusa, Boga - Człowieka.
Sławimy oto doroczne
Narodzin Twoich wspomnienie;
Jaśniejesz całej ludzkości,
Wybranych Córo rodziców.

Mieszkańcy ziemi, przez Ciebie
W niebiosach mamy ojczyznę
I błogi pokój nam dano
Sposobem nieporównanym.
Niech będzie Trójcy podzięka
Przez wszystkie wieki bez końca,
Że Ciebie nazwać możemy
Najtkliwszą Matką Kościoła. Amen.

Kazanie św. Andrzeja z Krety, biskupa
(Kazanie 1) 

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Wrześniowa Maryja

.

8 września
NARODZENIA MARYI
BÓG STAJE SIĘ CZŁOWIEKIEM

.

12 września
IMIENIA MARYI
BÓG KOCHA JAK CZŁOWIEK

.

15 września
BOLEŚCI MARYI
BÓG CIERPI W CZŁOWIEKU

W chwili narodzin Maryi Bóg rozpoczyna nowy rozdział w dziejach zbawienia człowieka.
Wzywamy Matkę Boga po imieniu i żywimy nadzieję, że wstawi się za nami u Boga.
Maryja jest kobietą pełną współczucia, towarzyszy swemu Synowi aż na Golgotę.

Parafianin Parafianin Nr 30 (121) rok III 7 września 2003 rok.

.

góra

.

.

Środa, 8 września 2021
NARODZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Święto

Teksty liturgii Mszy św.

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Z radością obchodzimy Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, * z Niej wzeszło słońce sprawiedliwości, * Chrystus, który jest naszym Bogiem.

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się początkiem naszego zbawienia, + udziel swoim sługom łaski, * aby święto Jej Narodzenia utwierdziło nas w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Czas, kiedy porodzi mająca porodzić

(Mi 5,1-4a)
Czytanie z Księgi proroka Micheasza

Tak mówi Pan:
A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela.

Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. A On będzie pokojem.

Oto słowo Boże.

góra

.

Albo:

Pierwsze czytanie

Bóg przeznaczył tych, których przedtem poznał

(Rz 8,28-30)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był Pierworodnym między wielu braćmi.

Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
(Ps 13[12],6)
(R.: por. Iz 61,10b)

Refren: Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim.

6 Ja zaufałem Twemu miłosierdziu, * 
niech się moje serce cieszy z Twej pomocy.
Będę śpiewał Panu, *
który obdarzył mnie dobrem.

Refren: Raduj się, duszo, w Bogu, Zbawcy moim.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo, i godna wszelkiej chwały, bo z Ciebie się narodziło Słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia dłuższa

Maryja poczęła Jezusa
za sprawą Ducha Świętego

(Mt 1,1-16. 18-23)
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.

Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża

Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.

Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów".

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: "Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel", to znaczy "Bóg z nami".

Oto słowo Pańskie.

góra

.

Ewangelia krótsza

Maryja poczęła Jezusa
za sprawą Ducha Świętego

(Mt 1,18-23)
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.

Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów".

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: "Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel", to znaczy "Bóg z nami".

Oto słowo Pańskie.

góra

Źródło: https://brewiarz.pl/

.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Dwudziestą Trzecią
Niedzielę Zwykłą

5.09.2021r.

"Otwórz się" - mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii do głuchoniemego. I my, zgromadzeni na tej Eucharystii, pragniemy otworzyć się na uzdrawiające dotknięcie Bożej mocy. Prośmy Pana, aby nas dotknął i sprawił, abyśmy w całym życiu mogli mówić przede wszystkim językiem ewangelicznej miłości.

Dzisiejsza kolekta na potrzeby Archidiecezji.
Za ofiary - Bóg zapłać.

Dzisiaj Nieszpory godz. 18.15 na które serdecznie zapraszamy.

We wtorek wieczorem nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W środę przypada święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

W czwartek o godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W piątek
16.45 spowiedź dla dzieci,
17.00 Msza św. wieczorna - szkolna.
Po mszy św. wieczornej zapraszamy młodzież na spotkanie oazowe.

W sobotę o godz. 9.00 zbiórkę mają Ministranci. Zapraszamy wszystkich chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami. O godz. 10.00 swoje spotkanie mają Dzieci Maryi. Zapraszamy wszystkie dzieci, które chciałyby do tej grupy się włączyć.
Adoracja i okazja do spowiedzi od godz. 17.30.
O 19.00 Nauki Chrzcielne.

W niedzielę przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Piekarskiej, głównej patronki Archidiecezji.
W tym dniu dziękują i proszą o błogosławieństwo Działkowcy ogródków działkowych im. Ks. Dzierżonia.

góra

CD 937bb

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 938

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.