Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


góra .

Nr 40b(942b) rok XXI 3. października 2021 roku.

Uroczystość Odpustowa ku czci
Matki Bożej Różańcowej

Pieśni: 701.1; W: 239; Pd: 617; K: 229; U: 589; Z: 470

.


Dziś obchodzimy nasz Odpust Parafialny.

Dziękować będziemy Maryi za orędownictwo w naszych intencjach u Boga. Kazanie odpustowe wygłosi ks. Marek Wolnik. Suma Odpustowa o godz. 11.00. Następna Msza św. o godz. 12.30! Przepraszamy za zmianę. Zapraszamy poczty sztandarowe. Zachęcamy do zyskania Odpustu Zupełnego.

góra

.

Październikowy Różaniec

Warto popatrzeć na własne życie od strony dobra, którego było nam dane doświadczyć, choćbyśmy uważali, że nasze życie było trudne, nieudane, pełne cierpień i niepowodzeń. Warto zobaczyć wielkie rzeczy, które uczynił Wszechmocny każdemu z nas i wyśpiewać Bogu własne, osobiste "Magnificat". Wszyscy potrzebujemy zatrzymania się, wyciszenia i przyjęcia z ufnością - jak Maryja - planu Boga względem nas. Modlitwą kontemplacyjną przygotowującą nas do takiego zawierzenia Bogu jest różaniec, w którym powtarzamy pozdrowienie anielskie. Próbujmy wciąż na nowo odczytywać, co kryje się za tym pozdrowieniem w odniesieniu do każdego z nas.

Zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach różańcowych. W piątki Różaniec odprawiamy po Mszy wieczornej - szkolnej - około godz. 17.45. Od poniedziałku do czwartku i w soboty o godz. 17.15, a w niedzielę o godz. 18.15.

góra

.

Słowem

Jeśli nazywamy Najświętszą Maryję Pannę "Różańcowa", to dlatego, że Różaniec jest modlitwą wyrażającą istotę Jej życia. Ona żyła z oczyma zwróconymi na Jezusa, na każde wydarzenie z Nim związane. Ona powracała do tych wydarzeń we wspomnieniach i w ten sposób "odmawiała" nieustannie Różaniec. Jezus był Tym, na kim koncentrowała całą swą uwagę i do kogo prowadziła swe duchowe dzieci. W Fatimie zapraszała ludzi do odmawiania Różańca, aby przez Jej ręce Odkupiciel mógł udzielić wierzącym obficie łaski.

Ks. Mariusz Jedliczka, "Oremus" październik 2003r.

Parafianin (402) rok IX 4 października 2009 rok .

góra

.

Modlitwa różańcowa
Prowadzeni za rękę

Modlitwa różańcowa nie jest w zasadzie modlitwą maryjną, jak wielu, wciąż myśli, lecz modlitwą Jezusową. Za pomocą paciorków różańca i powtarzającego się zwrotu "Zdrowaś, Maryjo" chrześcijanie starają się, prowadzeni przez Maryję za rękę, dotrzeć do fundamentalnych prawd swojej wiary i swego zbawienia. Tajemnice zaś różańca są niby witrażami w wielkim kościele; możemy przechodzić od jednego do drugiego, przypatrywać się im i chłonąć ich treść. Dzięki powtarzaniu mogę koncentrować się na obrazie, który za każdym razem głębiej we mnie zapada, otrzymuje szerszą perspektywę, w końcu zaczyna przemawiać.

Parafianin (402) rok IX 4 października 2009 rok .

góra

.

Dobre słowo

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej jest to dzień szczególnej wdzięczności Bogu za dar modlitwy różańcowej, która dla wielu jest drogą zbliżenia się do Boga przez medytowanie Jego zbawczych tajemnic. Bóg jest naszym Ojcem, do którego możemy się zwracać z prostotą i ufnością jako Jego dzieci i który prowadzi nas do pełni życia. Prośmy Maryję, aby w Różańcu poprowadziła nas drogą bezwarunkowego zawierzenia Mu siebie samych i nauczyła nas odnajdować radość w pełnieniu Jego woli.

Bogna Paszkiewicz, "Oremus"

Parafianin Nr 34 (683) rok XV 4 października 2015 roku.

góra

.

MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA

Dziwne jest to październikowe Maryjne święto. Dlaczego nazywamy Matkę Bożą "Różańcową", skoro Ona za czasów swego ziemskiego życia Różańca nie znała? Co więcej, nie znała żadnej z tych modlitw, które my w trakcie modlitwy różańcowej odmawiamy. Może znała Ojcze nasz, ale nie wiadomo, czy w wersji Mateuszowej - tej przez nas odmawianej (Mt 6,9-13), czy Łukaszowej - znacznie krótszej (Łk 11,2b-4).

Na co dzień, jak każda Żydówka, Maryja modliła się psalmami i tą najczęstszą, codzienną modlitwą Żydów, zaczynającą się od słów: Szema Izrael - Słuchaj Izraelu (Pwt 6,4-9), która jest i wezwaniem, i wyznaniem wiary, i przykazaniem, i pouczeniem. Obce Jej było klepanie jakichkolwiek modlitewnych formuł. Psalmy bowiem nie są modlitewnymi formułami. Wynurzają się one z historii Izraela, są jej częścią i są modlitewnym owocem Bożych w niej interwencji. Nawet gdyby się chciało, nie można ich od tejże historii oderwać, tak ściśle są z nią związane. Modlitwa Szema Izrael nawołuje w pierwszym rzędzie do słuchania Boga mówiącego w historii, w mojej historii i do kochania Go w tejże historii całym sobą oraz do budowania przyszłości swojej i swoich dzieci na Bogu.

Maryja słuchała. Jakże Ona była zasłuchana w Boże wołanie w historii Izraela i w swej własnej... Aż usłyszała owe przełomowe dla Niej słowa Archanioła: (Chaire kecharitomene) - Raduj się, obdarowana łaską. Gdyby klepała formuły pacierzy i gdyby walczyła z rozproszeniami; gdyby nie żyła ustawicznymi interwencjami Boga w dzieje człowieka, nigdy by ich nie uchwyciła. W swej modlitwie Maryja karmiła się historią narodu wybranego, zawartą w psalmach, ciągle otwartą na dalsze spełnianie się Bożych obietnic. Nic więc dziwnego, że jedyna Jej - znana nam - modlitwa Magnificat jest w swej istocie psalmem - uwielbianiem Boga działającego w historii narodu wybranego i w Jej własnej. Maryja zapewne dziwi się klepanym Różańcom, przy których nasze myśli fruwają sobie niczym niebieskie ptaki i przysiadają na wyimaginowanych gałęziach, nie mających z Bogiem i z Jego działaniem nic wspólnego. Owszem, zachęcała prostych pastuszków z Fatimy do odmawiania Różańca, ale do takiego odmawiania, którego wzorem jest Jej modlitwa.

Różaniec nie spadł z nieba jako absolutna nowość. Pojawił się w późnym średniowieczu jako pomoc dla prostych, nie umiejących czytać i pisać mnichów, którzy, nie mogąc modlić się psalmami, powtarzali Pozdrowienie anielskie i Ojcze nasz, medytując nad tajemnicami historii zbawienia. Był więc w swej prostocie czymś zastępczym - jakby prowizorką. Niektóre prowizorki jednak okazują się niezwykle trwałymi, a bywa, że są wręcz genialne. Tak stało się i z Różańcem. Stopniowo wyszedł on poza kręgi mnichów i upowszechnił się w całym Kościele zachodnim.

Dziś wielu z nas nie wyobraża sobie pobożności bez Różańca. A pewnie znajdą się i tacy, którzy jego nieodmawianie uznają wprost za grzech. Trzeba jednak pamiętać, że Matka Boska Różańcowa, Różańca nie odmawiała, a mimo to jest jego Matką. Istotę Różańca bowiem stanowi to samo, co stanowiło istotę modlitwy Maryi - rozważanie w sercu spraw, które Bóg uczynił i które dotąd czyni. Tak jak psalmów nie da się oderwać od historii Izraela, tak Różańca nie da się oderwać od historii zbawienia w Jezusie Chrystusie. Maryja jest Matką Jezusa Chrystusa i przez to Jej macierzyństwo rozciąga się także na tę historię. Nie jest Ona Matką Różańcową przez to, że powtarzamy dziesiątki razy: Zdrowaś Maryjo, bo to tylko zewnętrzna strona Różańca. Jest nią natomiast w znacznie głębszym sensie, bo prawdziwy Różaniec tętni Jej życiem i życiem Jej Syna.

Papież Paweł VI bardzo konsekwentnie unikał tradycyjnego zwrotu recitale rosario - odmawiać Różaniec, zastępując go wyrażeniem meditare rosario - medytować, rozważać Różaniec. I o to właśnie w Różańcu chodzi. Wzywając nas do Różańca, Maryja zaprasza nas do swego życia i do życia Jej Syna, do życia, które jest Zbawieniem.

ks. Stanisław Łucarz SJ

Parafianin Nr 33(821) rok XVIII 7. października 2018 roku.

góra

.

Refleksja

"Na Watykanie w Kaplicy Sykstyńskiej jest ogromny obraz, namalowany na wielkiej ścianie. Przedstawia Sąd Ostateczny. Mnóstwo postaci: Chrystus, u Jego boku Maryja, aniołowie, Apostołowie i rzesze ludzkie, podnoszące się z tej ziemi ku niebu. Ale jeden fragment szczególnie nas zastanawia - oto potężny Duch Boży dźwiga z otchłani człowieka, uczepionego na różańcu!"

kard. Stefan Wyszyński

Parafianin Nr 33(821) rok XVIII 7. października 2018 roku.

góra

.

Czwartek, 7 października 2021
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Sławimy Ciebie, Maryjo,
Dziewico czysta i Matko,
Nosząca w sobie zbawienie,
Przeszyta mieczem boleści
I wyniesiona do chwały
Nikomu dotąd nie znanej.

2 O witaj, pełna wesela
W poczęciu Syna Bożego
I w nawiedzeniu Elżbiety,
W zrodzeniu Pana, w ofierze
I w znalezieniu w świątyni,
O Matko wielce szczęśliwa!

3 O witaj, pełna cierpienia,
Gdy Jezus konał w Ogrojcu,
Gdy Go sieczono biczami,
Zwieńczono z cierni koroną,
Gdy dźwigał krzyż i umierał,
O męczenników Królowo!

4 O witaj, pełna godności
Przez Twego Syna triumfy,
Przez płomień Ducha Bożego,
Do nieba wzięta, by odtąd
Przy tronie Pana zasiadać,
O wielkiej chwały Królowo!

5 O pójdźcie, wszystkie narody,
By z tych tajemnic różańca
Złocistą uwić koronę
Dla Pani nieba i ziemi
I Matce pięknej miłości
Pod stopy złożyć w ofierze.

6 Niech będzie chwała na wieki
Synowi czystej Dziewicy,
Którego z Ducha poczęła,
By wolę Ojca wypełnić;
A nam niech święty różaniec
Przyniesie pokój i łaskę. Amen.

góra

.

II CZYTANIE

Kazanie św. Bernarda, opata

(Sermo de Aquaeductu:
Opera omnia, Edit. Cisterc. 5 [1968] 282-283)

Rozważajmy tajemnice zbawienia

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

"Dziecię, które z Ciebie się narodzi, będzie święte i nazwane zostanie Synem Bożym". Źródło mądrości, Słowo Ojca Najwyższego! To Słowo za Twym pośrednictwem, o święta Dziewico, stanie się ciałem, aby Ten, który mówi: "Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie", mógł zarazem powiedzieć: "Wyszedłem od Boga i przyszedłem na świat".

"Na początku było Słowo". Już wówczas źródło tryskało, ale jedynie w sobie samym. A zatem "Słowo było u Boga" i zamieszkiwało światłość niedostępną. Pan zaś mówił na początku: "Myśli moje są myślami pokoju, a nie udręczenia". Twa myśl jednak była u Ciebie, my zaś nie wiemy, czego dotyczy. "Któż bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą?"

Myśl pokoju zstąpiła przeto w dzieło pokoju: "Słowo stało się ciałem" i odtąd mieszka w nas. Nade wszystko mieszka przez wiarę w naszych sercach, mieszka w naszej pamięci, mieszka w naszych myślach i zstępuje aż do samej wyobraźni. Cóż bowiem innego mógł człowiek przedtem pomyśleć o Bogu, jeśli nie to, co było tworem człowieka? Bóg bowiem był niepojęty, niedostępny, niewidzialny i całkowicie niewyobrażalny. Teraz zaś zechciał, aby człowiek Go pojmował, aby Go zobaczył, aby objął myślą.

Zapytasz: Gdzie? Kiedy? Otóż, gdy leży w żłobie, kiedy spoczywa na łonie Matki, kiedy naucza na górze, kiedy spędza noc na modlitwie albo gdy wisi na krzyżu, kiedy Jego oblicze pokrywa bladość śmierci, kiedy staje jako wolny pośród umarłych, kiedy panuje nad mocami piekła, a wreszcie gdy trzeciego dnia zmartwychwstaje, gdy ukazuje Apostołom ślady gwoździ, oznaki zwycięstwa, i na koniec, gdy wobec nich wznosi się do nieba.

Czyż nie jest słuszną, pobożną i świętą rzeczą rozmyślać nad tymi tajemnicami? Gdy myślę o tych wydarzeniach, myślę o Bogu; w tym wszystkim jest On sam, mój Bóg. Rozmyślać o tych sprawach nazwałem mądrością, roztropnością zaś uznałem przekazywanie słodyczy stąd płynącej, słodyczy podobnej do owej wywołanej laską Aarona, tej, którą Maryja obficie czerpała z niebios, aby nam jej udzielać.

RESPONSORIUM

W. Maryjo Dziewico, + nie ma podobnej do Ciebie wśród córek Adama: / Ty jesteś Matką Króla królów, / Panią aniołów, Królową niebios, * Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona.

K. Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą. W. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, + prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, * abyśmy przez Jego mękę i krzyż, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Odpust Parafialny
ku czci Matki Bożej

3.10.2021r.

Z radością obchodzimy dzisiaj Uroczystość Odpustową naszej parafii ku czci Matki Bożej Różańcowej. To Opatrzność daje nam różaniec jako broń i narzędzie naszych zwycięstw. Kaznodzieją odpustowym jest były wikary ks. Marek Wolnik, którego serdecznie witamy. Serdecznie witamy wszystkich parafian i gości, którzy przybyli na naszą uroczystość i życzymy im wielu łask Bożych za pośrednictwem naszej patronki.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

Nieszpory odpustowe z modlitwą różańcową o godz. 18.15 na które serdecznie zapraszamy.

W poniedziałek o godz. 15.00 Msza na cmentarzu parafialnym. Później o 17.15 w kościele Modlitwa różańcowa i Msza wieczorna. Kancelaria popołudniu będzie czynna do godz. 17.00.

Zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach różańcowych. Różaniec odprawiamy codziennie o godz. 17.15, w piątki po Mszy wieczornej - około 17.45, a w niedzielę o godz. 18.15. Wtorkowa nowenna do Matki Bożej, będzie w czasie nabożeństwa różańcowego.
Młodzież klas ósmych, która na wiosnę pragnie przystąpić do Sakramentu Bierzmowania, ma swoje pierwsze spotkanie organizacyjne we wtorek po Mszy wieczornej, na którą Wszystkich zapraszamy.
Z kolei Młodzież klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, którzy w minionym roku szkolnym przygotowywali się do Bierzmowania w dniu 21 października, mają swoje spotkanie organizacyjne za tydzień w czwartek 14 października.

W I czwartek - Dzień Patronalny naszej parafii
7.30 Nabożeństwo za duchowieństwo i o nowe powołania.
8.00 Msza św. w tej intencji.
17.30 okazja do spowiedzi.

W piątek o godz. 17.00 Msza św. wieczorna - szkolna.

W sobotę od 17.30 okazja do Spowiedzi św., a o godz. 19.00 Nauka Chrzcielna.

Za tydzień - Dzień Papieski. Przed kościołem zbiórka na Fundusz Stypendialny. W tym dniu młodzież oazowa zaprasza na Papieskie Kremówki. W tym dniu dzieci przygotowujące się do I Komunii św. na Mszy o godz. 11.00 będą miały poświęcone różańce.

góra

następny Nr 942

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.