Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


góra .

Nr 43b(944b) rok XXI 24. października 2021 roku.

.

.

Niedziela, 24 października 2021
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA B

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście

(Ps 105,3-4)

Niech się weseli serce szukających Pana. *
Rozważajcie o Panu i Jego potędze, *
zawsze szukajcie Jego oblicza.

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość + i daj nam ukochać Twoje przykazania, * abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Pan wybawił swój lud

(Jr 31,7-9)
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Tak mówi Pan: "Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela!

Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą.

Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą - nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym".

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 126[125],1b-2b. 2c-3. 4-5. 6)
(R.: por. 3a)

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

1 Gdy Pan odmienił los Syjonu, * 
wydawało się nam, że śnimy.
2 Usta nasze były pełne śmiechu, * 
a język śpiewał z radości.

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

Mówiono wtedy między narodami: * 
"Wielkie rzeczy im Pan uczynił".
3 Pan uczynił nam wielkie rzeczy * 
i radość nas ogarnęła.

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

4 Odmień znowu nasz los, o Panie, * 
jak odmieniasz strumienie na Południu.
5 Ci, którzy we łzach sieją, * 
żąć będą w radości.

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

6 Idą i płaczą, * 
niosąc ziarno na zasiew, 
lecz powrócą z radością, * 
niosąc swoje snopy.

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.

góra

.

Drugie czytanie

Chrystus kapłanem na wieki

(Hbr 5,1-6)
Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Każdy arcykapłan spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron.

Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: "Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem", jak i w innym miejscu: "Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią

(Por. 2Tm 1,10b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, śmierć zwyciężył,
a na życie rzucił światło przez Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

.

góra

Ewangelia

Uzdrowienie niewidomego z Jerycha

(Mk 10,46b-52)
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: "Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!" Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: "Synu Dawida, ulituj się nade mną!"

Jezus przystanął i rzekł: "Zawołajcie go". I przywołali niewidomego, mówiąc mu: "Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię". On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa.

A Jezus przemówił do niego: "Co chcesz, abym ci uczynił?"
Powiedział Mu niewidomy: "Rabbuni, żebym przejrzał".
Jezus mu rzekł: "Idź, twoja wiara cię uzdrowiła". Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

Niedziela, 24 października 2021
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Witaj, dniu chwały i nad inne świętszy,
Dniu jaśniejący triumfem Chrystusa,
Godny radości i pieśni wesela,
Dniu pierwszy, witaj!

2 Pan w twoim blasku zwrócił ślepym światło,
Jeńców Otchłani obdarzył wolnością,
Cios zadał śmierci, pogodził na zawsze
Niebo i ziemię.

3 Niegdyś z wyroku Boga wszechmocnego
Wszystko zawarto pod grozą przykazań,
Ale Najwyższy uleczył upadłych
Swoją miłością.

4 Kiedy już ludzie stali nad przepaścią,
Bóg się zlitował nad losem grzeszników:
Gniew swój złagodził i przez to ukazał
Moc swej mądrości.

5 Dzisiaj zwyciężył panowanie piekła
Ten, co zmartwychwstał, by ludzi odrodzić;
Niesie do nieba na własnych ramionach
Swoją owieczkę.

6 Szczęście aniołów jest udziałem ludzi,
Ład przywrócony całemu stworzeniu;
Panu, którego zwycięstwo sławimy,
Chwała niech będzie!

7 Kościół niech złączy głos swój z pieśnią nieba,
Które jest naszą prawdziwą ojczyzną,
Niech "Alleluja" rozlega się wkoło
Z ust wiernych Panu.

8 Kiedy na zawsze śmierć jest pokonana,
Cieszmy się wszyscy potęgą Chrystusa;
Cześć niech Mu będzie i hołdy pokorne,
Ziemi zaś pokój. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Początek Księgi Mądrości
(Mdr 1,1-15)

Pochwała Mądrości Bożej

Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy! Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca. Daje się bowiem znaleźć tym, co Go nie wystawiają na próbę, objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego. Bo przewrotne myśli oddzielają od Boga, a Moc, gdy ją wystawiają na próbę, karci niemądrych.

Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi. Święty Duch karności ujdzie przed obłudą, usunie się od niemądrych myśli, wypłoszy Go nadejście nieprawości.

Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi, ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary: ponieważ Bóg świadkiem jego nerek, prawdziwym stróżem jego serca, Tym, który słyszy mowę jego języka. Albowiem Duch Pański wypełnia ziemię, Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy.

Zatem się nie ukryje, kto mówi niegodziwie, i nie ominie go karząca sprawiedliwość. Zamysły bezbożnego zostaną zbadane i dojdzie do Pana wieść o jego słowach, dla potępienia jego złych czynów. Czujne bowiem ucho nasłuchuje wszystkiego i pomruk szemrania nie pozostanie w ukryciu. Strzeżcie się więc próżnego szemrania, powściągajcie język od złej mowy: bo i skryte słowo nie jest bez następstwa, a usta kłamliwe zabijają duszę.

Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie, nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami! Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci.

RESPONSORIUM
(Prz 3,13. 15. 17; Jk 3,17)

W. Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął, + nierówne jej żadne klejnoty. * Jej drogi drogami miłymi, / ku szczęściu wiodą wszystkie jej ścieżki.

K. Mądrość zstępująca z góry jest czysta, skłonna do zgody, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. W. Jej drogi drogami miłymi, / ku szczęściu wiodą wszystkie jej ścieżki.

góra

.

Z Listu św. Klemensa I, papieża, do Koryntian
(rozdz. 19,2-20. 12)

Łaskawy dla wszystkich Bóg kieruje światem
w harmonii i zgodzie

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Patrzmy na Ojca i Stworzyciela całego świata, przylgnijmy mocno do Jego wspaniałych, niezrównanych darów pokoju i dobrodziejstw. Rozmyślajmy o Nim i oczyma duszy oglądajmy Jego wspaniałomyślność. Zobaczmy, jak niezmiernie łaskawy jest wobec wszystkich swoich stworzeń.

Niebiosa poruszane Jego rozkazem poddają się Jego władzy w pokoju. Dzień i noc nie przeszkadzając sobie nawzajem, przemierzają wyznaczoną przezeń drogę. Na Jego rozkaz słońce, księżyc i chóry gwiazd harmonijnie się poruszają w granicach, jakie im nakreślił. Z Jego woli płodna ziemia dostarcza w oznaczonym czasie obfitego pożywienia ludziom, dzikim zwierzętom i wszystkim stworzeniom, które na niej żyją, bez ociągania się ani zmieniania czegokolwiek w tym, co zostało jej polecone.

Tajemne otchłanie i nieprzebyte głębiny posłuszne są tym samym prawom. Niezmierzona przestrzeń wód, zamknięta na Jego rozkaz w zbiornikach, nie przekracza swych granic, ale pilnie przestrzega tego, co jej polecono. Powiedział bowiem: "Aż dotąd dojdziesz, a twoje fale zaginą w tobie". Nieprzebyty dla ludzi Ocean i znajdujące się poza nim światy kierowane są tymi samymi prawami Pana.

Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima następują regularnie jedna po drugiej. Wiatry bez przeszkód pełnią swą służbę w oznaczonym czasie. Również stale bijące źródła, stworzone dla przyjemności i zdrowia, nieprzerwanie dostarczają swych bogactw do podtrzymania życia ludzkiego. Najmniejsze nawet zwierzęta żyją razem w pokoju i zgodzie.

Wielki Stwórca i Pan wszystkiego rozporządził, aby wszystko się dokonywało w pokoju i zgodzie. Jest łaskawy dla wszystkich swych stworzeń, nade wszystko zaś dla nas, gdy uciekamy się do Jego miłosierdzia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała i majestat na wieki wieków. Amen.

RESPONSORIUM
(por. Jdt 9,12; 6,19)

W. Władco, Panie nieba i ziemi, + Stworzycielu wód i Królu wszelkiego stworzenia, * Wysłuchaj prośby sług Twoich.

K. Panie Boże, Królu nieba i ziemi, wejrzyj na poniżenie nasze. W. Wysłuchaj prośby sług Twoich.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość + i daj nam ukochać Twoje przykazania, * abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Trzydziestą Niedzielę Zwykłą

24.10.2021r.

Zgromadzeni w imieniu Jezusa na Eucharystii, chcemy doświadczyć Jego uzdrawiającej mocy. Ten sam Chrystus, który niegdyś przechodził przez Jerycho, jest obecny pośród nas, w swoim słowie i w eucharystycznym chlebie. Otwórzmy nasze serca na Jego przemieniające działanie.

Kolekta specjalna przeznaczona jest na remont naszych parafialnych organów.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

Różaniec dzisiaj o godz. 18.15 - ZAPRASZAMY.

We wtorek Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Nabożeństwie Różańcowym.

W czwartek obchodzimy święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
W czwartek i sobotę od 17.30 okazja do spowiedzi.

W piątek o godz.17.00 Msza wieczorna - szkolna.

W sobotę obchodzimy święto rocznicy poświęcenia Katedry w Katowicach.

Na ławkach są wyłożone kartki na zalecki. Wypisane w domu można składać w zakrystii, kancelarii, a w sobotę, niedzielę i Wszystkich Świętych na cmentarzu.

W niedzielę ostatnie nabożeństwo różańcowe o godz. 17.15. Zapraszamy.

góra

następny Nr 945

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.