Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 44d(945d) rok XXI 2. listopada 2021 roku.

Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych
- rok B

Dzień Zaduszny

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Mdr 3,1-6. 9;
Psalm: Ps 103,8. 10. 13-18;
II czytanie: 2Kor 4,14-5,1;
Aklamacja: To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna,
miał życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (J 6,40)
Ewangelia: J 14,1-6
Pieśni: 701.1; W: 655; Pd: 639; K: 226; U: 206; Z: 646, 641

.

góra

.

 
Ewangelia:

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.

góra

.

Dzień Zaduszny:

Kiedy się modlimy: "A światłość wiekuista niech, im świeci", to prośba ta rozjaśnia mroki śmierci także tym, którzy są nam nieznani.

góra

.

Słowem

"Jak więc możemy znać drogę?" To pytanie Tomasza powtarza dziś wielu. Znajomość właściwej drogi jest bowiem problemem, którego przez całe życie nigdy nie udaje się nam rozwikłać tak, by nie pozostał choć cień wątpliwości. Nigdy, do samego końca, dopóki jesteśmy w drodze, nie możemy być całkowicie pewni osiągnięcia ostatecznego celu. Z uczniami Jezusa było podobnie. Jak mieli iść za Jezusem do końca, nie wiedząc, dokąd ostatecznie wiedzie droga, którą On sam idzie.

Odpowiedź Jezusa można pojmować jako swoistą "topografię miłości", niejednoznaczną i na pierwszy rzut oka niemożliwą do ogarnięcia. Jego słowa: "Ja jestem drogą" nie są bynajmniej wskazaniem wyraźnie wytyczonej drogi, a jedynie ukazaniem pewnego kierunku. Jego słowa bowiem znaczą tyle, co "szukajcie tak jak Ja żywej i rzeczywistej relacji z Bogiem i z ludźmi. Nie stójcie w miejscu, bądźcie w drodze, poruszani wzajemną miłością".

Słowa Jezusa nie są słowami dozorcy czy stróża stojącego u drzwi domu Boga, w którym jest wiele mieszkań - dozorcy, który rozstrzyga o tym, komu wolno do niego wejść, a komu nie. Jego obietnica jest zachętą do pozostawania na drodze nadziei i miłości, które przez Niego przyszły na świat. Nie ma bowiem żadnej innej drogi. Jest tylko droga nadziei i miłości. Musimy wyruszyć w drogę, i to mimo wielu pytań i wątpliwości, gotowi zdać się na miłość, o której nikt nie może powiedzieć, kiedy, gdzie i jak doprowadzi do celu. Być może nigdy i nigdzie. Być może taki jest właśnie cel.

Susanne Brandt

góra

.

Człowiek żyje i trwa jedynie przez chwilę i przemija cały przepych tego świata. Tylko jeden jest wieczny i trwa na wieki, a my jesteśmy w Jego dłoniach.

Odwiedzanie grobów

w Dzień Zaduszny powinno nam przypominać nie o śmierci, lecz o życiu, nie pogrążać w smutku, lecz wzbudzać radość. Bliscy i krewni, których odwiedzamy, nie są przecież martwi, a jedynie ubiegli nas w drodze do pełniejszego życia, przechodząc ze świata tego, co tymczasowe, do świata wiecznego.

góra

.

Powstanie Chrystusa
z martwych pokazuje,

że mamy przyszłość.

Cierpienie i śmierć nie tracą przez to nic ze swej goryczy, ale ukazują się w nowym świetle.

góra

.

Niedziela, 31 października 2021
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia,
Ty, który siedzisz na tronie z szafirów,
Istot tajemnych otoczony chórem,
Boże chwały wielkiej.

2 Ty, co zamykasz cały wszechświat w dłoni,
Czynisz z obłoków posłuszne rydwany,
Jako swych posłów Ty kierujesz wichry,
Boże Stworzycielu.

3 Ty, któryś mówił w krzaku gorejącym,
Ojcze narodu Dawnego Przymierza,
Lud prowadziłeś przez czerwone wody,
Boże ocalenia.

4 Panie kapłanów, królów i proroków,
Złota świątynia przybytkiem Twym była,
Tyś jednak wybrał dom swój w naszych sercach,
Boże miłosierdzia.

5 Aby pojednać grzesznych ludzi z Tobą,
Dałeś nam Syna, co stał się człowiekiem;
W Nim okazałeś głębię swej miłości,
Boże odkupienia.

6 Przyjął On mękę, śmierć i pogrzebanie,
Krwi swej purpurą przywrócił nam życie,
Dnia zaś trzeciego powstał z mroków grobu,
Boże zmartwychwstania.

7 Tobie, Najwyższy, pełen majestatu,
Razem z Twym Synem i Duchem płomiennym
Sława niech będzie, cześć i dziękczynienie,
Boże zawsze wierny. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Początek
Pierwszej Księgi Machabejskiej
(1Mch 1,1-24)

Zwycięstwo i pycha Greków

Aleksander, syn Filipa Macedońskiego, wyruszył z kraju Kittim i po zwycięskich walkach pokonał Dariusza, króla Persów i Medów, i w jego miejsce objął panowanie najpierw nad Helladą. Prowadził wiele wojen: zdobył wiele umocnionych miejscowości i wytracił królów rządzących na swych ziemiach. Przeszedł aż na krańce świata, a nabrał łupów od wielu narodów. Cała ziemia przed nim zamilkła, jego zaś serce wbiło się w pychę. Zebrał bowiem bardzo liczne wojsko i rządził państwami, narodami i ich władcami, tak że płacili mu daniny. Potem jednak padł na łoże i uświadomił sobie, że będzie musiał umrzeć.

Przywołał więc najdostojniejszych swoich wodzów, tych, którzy od młodości z nim razem byli wychowani, i jeszcze za życia rozdzielił pomiędzy nich swoje królestwo. Aleksander zmarł po dwunastoletnim panowaniu, a jego wodzowie objęli władzę, każdy nad swoim działem. Po jego śmierci wszyscy włożyli sobie na głowy diademy królewskie - po nich zaś ich synowie przez wiele lat - i dokonali wiele złego na ziemi.

Spomiędzy nich wyszedł korzeń wszelkiego grzechu - Antioch Epifanes, syn króla Antiocha. Przebywał on w Rzymie jako zakładnik, a zaczął panować w sto trzydziestym siódmym roku panowania greckiego. W tym to czasie wystąpili spośród Izraela synowie wiarołomni, którzy podburzyli wielu ludzi, mówiąc: "Pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami, które mieszkają wokoło nas. Wiele złego bowiem spotkało nas od tego czasu, kiedyśmy się od nich oddalili". Słowa te w ich mniemaniu uchodziły za dobre. Niektórzy zaś spomiędzy ludu zapalili się do tej sprawy i udali się do króla, a on dał im władzę, żeby wprowadzili pogańskie obyczaje. W Jerozolimie więc wybudowali gimnazjum według pogańskich zwyczajów. Pozbyli się też znaku obrzezania i odpadli od świętego przymierza. Sprzęgli się też z poganami i im się zaprzedali, aby robić to, co złe.

Kiedy Antioch opanował królestwo, uznał, że może rozciągnąć swoją władzę na ziemię egipską i że w ten sposób będzie królem nad dwoma państwami. Wkroczył więc do Egiptu z wielkim wojskiem i rydwanami, słoniami, konnicą i silną flotą i prowadził wojnę przeciwko Ptolomeuszowi, królowi Egiptu. Ptolomeusz wycofał się przed nim i uciekł, a padło wielu zabitych. W Egipcie zdobyli obronne miasta, i zabrał Antioch łupy z ziemi egipskiej.

Po zwycięstwie nad Egiptem w sto czterdziestym trzecim roku Antioch wycofał się i z wielkim wojskiem wyruszył przeciw Izraelowi i przeciwko Jerozolimie. W swojej pysze wtargnął do świątyni i zabrał złoty ołtarz i świecznik razem z tym wszystkim, co do niego należało, stół pokładny, naczynia do ofiar płynnych, czasze, złote kadzielnice, zasłonę, wieńce, złote ozdoby świątynnej fasady - i wszystko połamał. Zabrał srebro, złoto i kosztowne naczynia; zabrał też ukryte skarby, które odnalazł. Zabrawszy to wszystko, odszedł do swojego kraju, a w Jerozolimie uczynił rzeź i przemawiał z ogromną pychą.

RESPONSORIUM
(2Mch 7,33; Hbr 12,11)

W. Jeżeli Bóg nasz + zagniewał się na krótki czas, aby nas ukarać i poprawić, * Znów pojedna się Pan ze swoimi sługami.

K. Wszelkie karcenie na razie wydaje się smutne, potem jednak przynosi błogi plon sprawiedliwości. W. Znów pojedna się Pan ze swoimi sługami.

góra

.

II CZYTANIE

Z konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II
(nr 78)

Wprowadzać pokój

Zakładki: 1. 2. 3.

Pokój nie jest prostym brakiem wojny ani też nie sprowadza się jedynie do stanu równowagi sił sobie przeciwstawnych, nie rodzi się także z despotycznego władztwa, lecz słusznie i właściwie zwie się dziełem sprawiedliwości. Jest on owocem porządku nadanego społeczeństwu ludzkiemu przez Boskiego Założyciela, a nad jego urzeczywistnieniem pracować mają ludzie pragnący coraz to doskonalszej sprawiedliwości. Wprawdzie dobro wspólne rodu ludzkiego kierowane jest zasadniczo przez prawo odwieczne, a przecież co do konkretnych swych wymagań podlega ono z biegiem czasu nieustannym zmianom, przeto pokoju nigdy raz na zawsze nie da się zdobyć, lecz ciągle go trzeba budować.

Ponieważ wola ludzka na domiar okazuje się ułomna, a przy tym zraniona grzechem, zabieganie o pokój wymaga ze strony każdego człowieka stałego panowania nad namiętnościami, a ze strony prawowitej władzy - czujności.

Jednak i to nie wystarcza. Pokoju takiego na ziemi osiągnąć nie można, jeżeli się nie zapewni dobra poszczególnym osobom, a ludzie z ufnością i dobrowolnie nie będą udzielać sobie nawzajem bogactw swego umysłu i ducha. Dla zbudowania pokoju niezbędna jest zdecydowana wola poszanowania innych ludzi i narodów oraz ich godności, jak też wytrwałe praktykowanie braterstwa. A przeto pokój jest także owocem miłości, która wychodzi poza granice tego, co może wyświadczać sama sprawiedliwość. Pokój zaś ziemski, który powstaje z miłości bliźniego, jest figurą i skutkiem pokoju Chrystusowego, spływającego od Boga Ojca. Sam bowiem Syn wcielony, Książę Pokoju, pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez swój krzyż, a przywróciwszy wszystkim jedność w jednym ludzie i w jednym Ciele, uśmiercił nienawiść we własnym ciele, a wywyższony przez zmartwychwstanie, wylał Ducha Miłości na serca ludzkie.

Dlatego usilnie wzywa się chrześcijan, żeby czyniąc prawdę w miłości, łączyli się z ludźmi szczerze pokojowo usposobionymi dla ubłagania i przywrócenia pokoju. Kierując się takim samym duchem, musimy udzielić pochwały tym, którzy wyrzekając się w dochodzeniu swych praw użycia gwałtu, uciekają się do takich środków obrony, jakie nawet słabszym są dostępne, jeśli to jest możliwe bez naruszenia praw i zobowiązań innych ludzi lub społeczeństwa.

RESPONSORIUM
(por. 1Krn 29,11-12; 2Mch 1,24)

W. Twoja, o Panie, jest wielkość, + do Ciebie należy królowanie; / Ty nad wszystkim panujesz. * Udziel pokoju za dni naszych.

K. Boże, Stwórco wszystkiego, straszliwy i mocny, sprawiedliwy i miłosierny. W. Udziel pokoju za dni naszych.

Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiasz, że wierni Twoi godnie Ci służą; * daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecujesz. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Trzydziestą Pierwsza Niedzielę Zwykłą

31.10.2021r.

Które z przykazań jest dla mnie najważniejsze? Zgromadzeni na niedzielnej liturgii, chcemy słuchać słowa Boga i otworzyć serca na miłość przychodzącą od Niego. Prośmy o łaskę autentycznej odpowiedzi na Jego wezwanie.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

Dzisiaj ostatnie Nabożeństwo Różańcowe o godz. 18.15. Zapraszamy.

W poniedziałek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych.
O godz. 14.30 Nieszpory żałobne z kazaniem i procesja na cmentarz z trzech rudzkich parafii.
Od południa i przez cały Dzień Zaduszny, zyskujemy odpust zupełny, który ofiarujemy za bliskich nam zmarłych. Warunki odpustu:
- nawiedzenie kościoła, modlitwa Pańska i Wierzę
- spowiedź i komunia św. oraz modlitwa w intencji Ojca św.
- wolność od przywiązania do grzechu.
Największym darem, jaki możemy ofiarować naszym zmarłym jest ofiara Mszy św. Dlatego zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, przypominając też, że przyjmujemy już intencje mszalne na przyszły rok.

We wtorek wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny. Kościół wspomina tych, którzy w czyśćcu pokutują za grzechy. W tym dniu o godz. 15.00 msza św. na cmentarzu za wszystkich zmarłych.
W listopadzie o godz. 7.30 odmawiamy różaniec za wszystkich bliskich nam zmarłych. Zalecki składamy w zakrystii lub w kancelarii.

W środę ks. Proboszcz na Mszy św. o godz. 18.00 z racji swoich urodzin pragnie podziękować Panu Bogu za dar życia i powołania kapłańskiego.

Z racji I czwartku miesiąca o godz. 8.00 msza św. w intencji Ojca św., kapłanów i o nowe powołania.
O godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi dla wszystkich.

W I piątek o godz. 8.00 msza św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian.
O godz. 17.00 Msza św. wieczorna - szkolna.

W I sobotę o godz. 8.00 Msza św. za ++ członków Żywego Różańca.
Chorych parafian odwiedzać będziemy od godz. 9.00. Prosimy o zgłoszenie.
Okazja do spowiedzi od godz. 17.30.

W przyszłą niedzielę na Mszy o godz. 11.00 dzieci z klas II będą miały poświęcone Skarbce - modlitewniki. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na renowację katowickiej katedry.

góra

następny Nr 946

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.