Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 47b(948b) rok XXI 21. listopada 2021 roku.

.

.

Niedziela, 21 listopada 2021
JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA
Uroczystość

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście

(por. Ap 5,12; 1,6)

Baranek, który został zabity * godzien jest wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i uwielbienie, * Jemu chwała i panowanie na wieki wieków.

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, + spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Królestwo Syna Człowieczego

(Dn 7,13-14)
Czytanie z Księgi proroka Daniela

Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego.

Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
(Ps 93[92],1. 2 i 5)
(R.: por. 1a)

Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

1 Pan króluje, oblókł się w majestat, * 
Pan wdział potęgę i nią się przepasał. 
Tak świat utwierdził, * 
że się nie zachwieje.

Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

2 Twój tron niewzruszony na wieki, * 
istniejesz od wieków, Boże.
5 Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary; +
Twojemu domowi świętość przystoi * 
po wszystkie dni, o Panie.

Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

góra

.

Drugie czytanie

Chrystus jest władcą królów ziemi

(Ap 1,5-8)
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym wśród umarłych i Władcą królów ziemi.

Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.

Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.

Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Por. Mk 11,9c. 10a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

(J 18,33b-37)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Piłat powiedział do Jezusa: "Czy Ty jesteś Królem żydowskim?"
Jezus odpowiedział: "Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?"

Piłat odparł: "Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?"

Odpowiedział Jezus: "Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd".

Piłat zatem powiedział do Niego: "A więc jesteś królem?"

Odpowiedział Jezus: "Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

Niedziela, 21 listopada 2021
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
Uroczystość

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Synu Jedyny, światłości ze światła,
Zrodzony z Boga i Boże prawdziwy,
Wszystko przez Ciebie zostało stworzone
I trwa przez Ciebie.

2 Ty jesteś celem wszelkiego istnienia,
Do Ciebie niebo i ziemia należą,
Dzierżysz w swej dłoni obszary wszechświata
I rządzisz czasem.

3 Miłość sprawiła, że ciało przyjąłeś,
By nas odkupić przez życie i mękę;
Śmiercią na drzewie otwarłeś zbawionym
Podwoje łaski.

4 Twoje królestwo nie na tym jest świecie,
Nie pragniesz władzy zdobytej przemocą;
Chcesz nas z dobrocią przygarnąć do siebie
I dać nam szczęście.

5 Kiedy znak krzyża zabłyśnie w obłokach,
Powrócisz, Panie, do swego Kościoła;
Zmiłuj się wtedy nad ludźmi grzesznymi,
By nie zginęli.

6 Tobie i Ojcu, i prawdy Duchowi
Niech będzie chwała i sława na wieki;
Wszystkie narody niech zegną kolana
Przed naszym Bogiem. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła
(Ap 1,4-6. 10. 12-18; 2,26. 28; 3,5. 12. 20-21)

Widzenie Syna Człowieczego w majestacie

Łaska wam i pokój od Tego, Który jest i Który był, i Który przychodzi, i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje, i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa Jego i włosy, białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia. Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, jak gdyby w piecu rozżarzonego, a głos Jego jak głos wielu wód. W prawej swej ręce miał siedem gwiazd i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. A Jego wygląd - jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy.

Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: "Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.

A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami, jak i Ja to wziąłem od mojego Ojca - i dam mu gwiazdę poranną. I z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga swojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię.

Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie".

RESPONSORIUM
(Mk 13,26-27; Ps 98,9)

W. Ujrzą Syna Człowieczego + przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. / Wtedy pośle On aniołów * I zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, / od krańca ziemi aż do szczytu nieba.

K. Będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy według słuszności. W. I zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, / od krańca ziemi aż do szczytu nieba.

góra

.

II CZYTANIE

Z dzieła Orygenesa, kapłana, O modlitwie
(rozdz. 25)

Przyjdź królestwo Twoje

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Jeśli według słów Pana i Zbawiciela naszego "królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie i nie powiedzą: oto tu jest albo tam; ale królestwo Boże jest w nas, bo bliskie jest słowo, na naszych ustach i w naszym sercu", to niewątpliwie ten, kto się modli o jego przyjście, prosi tym samym, aby królestwo, które jest w nim, rozwijało się, owocowało i dopełniało. Bóg bowiem króluje w każdym spośród świętych i każdy z nich posłuszny jest duchowym przykazaniom Boga. W takim człowieku Bóg mieszka jakby w mieście dobrze uporządkowanym. Ojciec jest w nim obecny, a wraz z Ojcem króluje w duszy doskonałej Chrystus, zgodnie ze słowami: "Do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy".

To zaś królestwo Boże, które jest w nas, w miarę naszego ustawicznego postępu osiągnie doskonałość, gdy się wypełnią słowa Apostoła, że Chrystus, pokonawszy wszystkich swoich nieprzyjaciół, przekaże "królowanie Bogu i Ojcu, aby Bóg był wszystkim we wszystkich". Dlatego modląc się nieustannie z przebóstwionym dzięki Słowu sercem, mówmy do Ojca naszego, który jest w niebie: "Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje?.

Co zaś dotyczy samego królestwa Bożego, należy pamiętać, że jak "sprawiedliwość nie ma nic wspólnego z niesprawiedliwością" ani też jak "nic wspólnego nie ma światło z ciemnością", ani wreszcie jak nie ma "wspólnoty Chrystusa z Belialem?, tak też królestwo Boże jest nie do pogodzenia z królestwem grzechu.

Jeśli zatem chcemy, aby Bóg w nas królował, "niechaj grzech nie króluje w naszym śmiertelnym ciele", ale raczej zadajmy śmierć "temu, co jest przyziemne w naszych członkach", by wydać owoce Ducha. Wtedy Pan przechadzać się będzie w nas, jakby w duchowym raju, królując nad nami wraz ze swym Chrystusem. On to zasiądzie w nas po prawicy mocy duchowej, której pragniemy dostąpić; On pozostanie, dopóki wszyscy Jego nieprzyjaciele w nas nie staną się "podnóżkiem Jego stóp", dopóki nie usunie spośród nas wszelkich Władz, Panowań i Zwierzchności.

Wszystko to dokonać się może w każdym z nas, a w końcu "jako ostatni wróg" ma być pokonana śmierć, aby i w nas rzekł Chrystus: "Gdzie jest, o śmierci, twój oścień, gdzie twe zwycięstwo, otchłani?" Odtąd to, co zniszczalne w nas, przyodzieje się w świętość i "niezniszczalność", i to, co "śmiertelne", po usunięciu śmierci przyodzieje się w "nieśmiertelność" Ojca. W ten sposób Bóg będzie królował nad nami, my zaś będziemy się radować dobrodziejstwami odrodzenia i zmartwychwstania.

RESPONSORIUM
(Ap 11,15b; Ps 22,28-29)

W. Nastało nad światem + królowanie naszego Pana i Jego Pomazańca. * I będzie królować na wieki wieków.

K. Oddadzą Mu pokłon wszystkie ludy, bo władza królewska należy do Pana. W. I będzie królować na wieki wieków.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, + spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródłó: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Uroczystość Jezus Chrystusa
Króla Wszechświata

21.11.2021r.

Jezus Chrystus, Król Wszechświata zaprasza nas do swego królestwa, do pojednania, do wolności od grzechu, do szczęścia. Warto zadać sobie pytanie: jakim królem jest dla nas Jezus i czym jest dla nas Jego Królestwo? Odmawiając Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi można zyskać odpust zupełny.

Kolekta na potrzeby archidiecezji. Za ofiary Bóg zapłać.

Dziś zapraszamy na Nieszpory o godz.18.15.

Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. i nowennę we wtorek o godz. 18.00. W tym dniu Msza św. w 1 rocznica śmierci O. Mariana Kępki od Duchowych Wychowanków.

W czwartek i sobotę o godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W piątek o godz. 17.00 Msza św. wieczorna - szkolna.

W tym roku chcemy wrócić do tradycyjnych Odwiedzin Duszpasterskich - Kolędy. Spotkanie z kapłanem jest jak zawsze dobrowolne. W związku z sytuacją pandemiczną kapłan będzie chodził sam, zawsze w maseczce, dezynfekując ręce i nie podając ręki na powitanie. Rozumiemy wiernych, którzy w trosce o zdrowie zrezygnują z odwiedzin. Na koniec planujemy Msze z błogosławieństwem w intencji Wszystkich, szczególnie Tych, którzy nie mogli przyjąć Kolędy. W niepewnej sytuacji planujemy tylko z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Rozpoczynamy o godz. 14.00:
- sobota 27.11.2021
Nałkowskiej 4a (od 1-32) i 4 (od 15-1)
oraz Nałkowskiej 4b (od 1-32) i 4 (od 32-16),

- niedziela 28.11.2021
Nałkowskiej 6 (od 33-1) i 6a (od 33-19)
oraz Nałkowskiej 6b (od 32- 1) i 6b (od 18-1),

- sobota 04.12.2021
Domy Jednorodzinne: Nałkowskiej, Norwida, Magazynowa oraz Nałkowskiej 16 (od 1-40),

- niedziela 05.12.2021
Nałkowskiej 2 (od 32- 1) i 2a (od 32-19)
oraz Nałkowskiej 2b (od 32-1) i 2a (od 18-1).

Plan kolęd również jest dostępny na naszej stronie internetowej Odwiedziny duszpasterskie 2021/2022

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy ADWENT - nowy rok liturgiczny.
Zachęcamy do przygotowania symboli adwentowych: wieńca, kalendarza czy też lampionów. Za tydzień w poniedziałek rozpoczniemy Roraty.
I Niedziela Adwentu jest Niedzielą Trzeźwości. Będzie wyłożona Księga Trzeźwościowa. Zapraszamy do deklaracji na czas Oczekiwania.

Od przyszłej niedzieli można zaopatrzyć się w kancelarii w opłatki i świece wigilijne. Przypominamy też, że ofiary ze świec przeznaczone są na pomoc ubogim dzieciom.

góra

następny Nr 949

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.