Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 12b(965b) rok XXII 25. marca 2022 roku.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Iz 7,10-14; 8,10c;
Psalm: Ps 40,7-8a. 8b-10. 11;
II czytanie: Hbr 10,4-10;
Aklamacja: Słowo stałem się ciałem i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę. (J 1,14ab);
Ewangelia: Łk 1,26-38;
Pieśni: 701.1; W: 580, 355; Pd: 586, 437; K: 283, 207; U: 751.10ab; Z: 471, 411

.

góra

.

 
Ewangelia:

Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: "Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca".

góra

.

Piątek, 25 marca 2022
ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
Uroczystość

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

HYMN

1 Dawnych proroków zapowiedź
W tym dniu wypełni się wreszcie:
Bóg między nami zamieszka,
Gdy Syna zrodzi Dziewica.

2 Ten, który włada wszechświatem
I Bóstwem równy jest Ojcu,
Przyszedł z miłości na ziemię,
By ciało przyjąć człowiecze.

3 Z Ducha Świętego poczęty
W przeczystym łonie Maryi,
Stał się nadzieją ludzkości
I odkupieniem grzeszników.

4 Chwała niech będzie na wieki
Synowi z Ojcem i Duchem;
Łaska i pokój zbawionym
Przez Bożą wierność przymierzu. Amen.

góra

.

II CZYTANIE

Z listu św. Leona Wielkiego, papieża
(List 28 do Flawiana, 3-4)

Tajemnica naszego pojednania

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Majestat przyoblókł się w pokorę, moc w słabość, wieczność w śmiertelność; dla uwolnienia zaś człowieka od ciążącego na nim długu, natura nietykalna złączyła się z naturą podległą cierpieniu. Sposób zbawienia odpowiadał naszemu położeniu: jeden i ten sam Pośrednik między Bogiem i ludźmi; człowiek Jezus Chrystus, mógł umrzeć jako człowiek i nie mógł umrzeć jako Bóg.

Tak więc w pełnej i doskonałej naturze prawdziwego człowieka narodził się prawdziwy Bóg, cały w swoich przymiotach Boskich i cały w naszych przymiotach ludzkich. Naszymi zaś nazywamy te, które Stwórca powołał w nas do istnienia na początku i które przyjął Chrystus, aby je naprawić.

Te bowiem, które sprowadził szatan, a zwiedziony człowiek je przyjął, nie miały u Zbawiciela żadnego śladu. A ponieważ nie miał udziału w słabościach ludzkich, dlatego też nie był uczestnikiem naszych przestępstw.

Przyjął postać sługi bez zmazy grzechu; powiększając to, co ludzkie, nie pomniejszył tego, co Boskie: wyniszczenie bowiem owo, przez które Niewidzialny stał się widzialny, a Stwórca i Pan wszystkich rzeczy chciał być jednym ze śmiertelnych, było okazaniem miłosierdzia, a nie uszczerbkiem dla mocy. Tak więc Ten, który będąc Bogiem, uczynił człowieka, stał się człowiekiem, przyjmując postać sługi.

Przychodzi więc do tej ziemskiej nędzy Syn Boży, zstępując z tronu niebieskiego, nie opuszczając jednak Ojcowskiej chwały, zrodzony w nowym porządku, nowym narodzeniem.

W nowym porządku, ponieważ będąc niewidzialnym w swojej naturze, stał się widzialny w naszej; będąc nieogarniony, chciał, aby był objęty rozumem; trwając odwiecznie, zaczął istnieć w czasie; Pan całego stworzenia - przyjął postać sługi, ukrywszy niezmierzoność swego majestatu; Bóg, nie podlegający cierpieniu, nie uważał za niegodne, aby stać się człowiekiem poddanym cierpieniom i będąc nieśmiertelnym, poddać się prawom śmierci. Ten bowiem, który jest prawdziwym Bogiem, jest również prawdziwym człowiekiem i nie ma w tej jedności żadnego kłamstwa, bo w tym zjednoczeniu razem istnieje pokora człowieka i wielkość Bóstwa.

Jak bowiem Bóg nie zmienia się przez to, że okazuje miłosierdzie, tak i człowiek nie przestaje być sobą przez to, że jest wyniesiony. Każda bowiem z natur działa to, co jest dla niej właściwe, w łączności z drugą; Słowo mianowicie sprawia to, co jest Słowa, a ciało wykonuje to, co należy do ciała. Pierwsze z nich jaśnieje cudami, drugie podlega niesprawiedliwościom. I podobnie jak Słowo nie traci chwały równej z Ojcem, tak i ciało nie opuszcza natury naszego rodzaju.

Albowiem zawsze należy to podkreślać, że jest jeden i ten sam prawdziwy Syn Boży i prawdziwy Syn Człowieczy. Bóg przez to, że "na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo"; człowiek przez to, że "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas".

RESPONSORIUM
(por. Łk 1,31. 42)

W. Dziewico Maryjo, + przyjmij słowo, które Bóg Ci przekazuje za pośrednictwem anioła. / Oto poczniesz i porodzisz Boga-Człowieka, * I będziesz nazwana Błogosławioną między wszystkimi niewiastami.

K. Chociaż poczniesz Syna, pozostaniesz dziewicą. Staniesz się brzemienna, ale będziesz na zawsze Matką nienaruszoną. W. I będziesz nazwana Błogosławioną między wszystkimi niewiastami.

Módlmy się. Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; + spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, * zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

Człowiek pyta:

Choć wiesz, żem przecież nie zgrzeszył, nikt mnie z Twej ręki nie wyrwie. Twe ręce ukształtowały mnie, uczyniły: opuszczonego dokoła chcesz zniszczyć? Wspomnij, żeś ulepił mnie z gliny: i chcesz obrócić mnie w proch? Czy mnie nie zlałeś jak mleko, czyż zsiąść się nie dałeś jak serowi?
(Hi 10,7-10)

Czy dosięgniesz głębin Boga, dotrzesz do granic Wszechmocnego? Wyższe nad niebo. Przenikniesz? Głębsze niż Szeol. Czy zbadasz?
(Hi 11,7-8)

* * *

Jedna wola

Jednej woli jednemu trzeba przedsięwzięciu:
Lepszy jeden wódz głupi niż mądrych dziesięciu.

Adam Mickiewicz

* * *

Pomyśl dwa razy, zanim obciążysz przyjaciela swoją tajemnicą.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

.

Piątek, 25 marca 2022
ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
Uroczystość

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście

(por. Hbr 10,5. 7)

Chrystus przychodząc na świat, mówi: *
Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże.

Kolekta

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; + spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, * zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Panna pocznie i porodzi Syna

(Iz 7,10-14; 8,10c)
Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: "Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!"

Lecz Achaz odpowiedział: "Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę".

Wtedy rzekł Izajasz: "Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel", to znaczy: Bóg z nami.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 40[39],7-8a. 8b-10. 11)
(R.: por. 8a i 9a)

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

7 Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, * 
lecz otwarłeś mi uszy; 
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
8 Wtedy powiedziałem: "Oto przychodzę.

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane: +
9 Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje Prawo mieszka w moim sercu".
10 Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu +
i nie powściągałem warg moich, *
o czym Ty wiesz, Panie.

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

11 Sprawiedliwości Twej nie kryłem w głębi serca, *
głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności *
przed wielkim zgromadzeniem.

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

góra

.

Drugie czytanie

Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca

(Hbr 10,4-10)
Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Niemożliwe jest, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy.

Przeto Chrystus, przychodząc na świat, mówi: "Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - aby spełnić wolę Twoją, Boże".

Wyżej powiedział: "Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie", choć składane są zgodnie z Prawem. Następnie powiedział: "Oto idę, aby spełnić wolę Twoją". Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią

(J 1,14ab)

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Słowo stałem się ciałem i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

.

góra

Ewangelia

Maryja pocznie i porodzi Syna

(Łk 1,26-38)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: "Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami".

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca".

Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?"

Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego".

Na to rzekła Maryja: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa".

Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na III Niedzielę Wielkiego Postu

20.03.2022r.

Całe nasze życie upływa szybko, a jeśli jest bez Jezusa, rodzi pustkę i lęk przed agonią. Dlatego przychodzimy na niedzielną Eucharystię, gdyż - jako wierzący - chcemy, by Bóg nadał wartość naszej codzienności.

Kolekta na potrzeby archidiecezji.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

1. Dzisiaj o godz. 18.00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne.

2. We wtorek Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. i nowennę na godz. 18.00.

3. W czwartek i sobotę od godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

4. W piątek obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia, w którym modlimy się za dzieci poczęte a nienarodzone.
O 17.00 Msza szkolna.
O 17.45 DROGA KRZYŻOWA. Można jeszcze składać zalecki za zmarłych.

5. W kancelarii po mszach można nabyć Wielkanocne Paschaliki - świece Caritas.
Zachęcamy do przekazania 1% z podatku na Caritas. Szczegóły na ulotkach i cukierkach.

Wieki Post 2022r.; 2021r.; 2020r.; 2019; 2018r.; 2017r.; 2016r.; 2015r.; 2014; 2013r.; 2012r.; 2011r.; 2010r.; 2009r.; 2008r.; 2007r.; 2006r.

góra

następny Nr 966

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.