Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 15b(968b) rok XXII 10. kwietnia 2022 roku.

.

Medytacja biblijna
WPATRZENI W KROPLĘ MIŁOSIERDZIA

Zakładki: 1. 2. 3.

Lud stał i patrzył...

Stoimy i patrzymy... jako kto? Sąsiedzi? Parafianie? Chrześcijanie? Tak z boku, z daleka czy też tuż pod krzyżem? To pytanie o moje miejsce w czasie tego Wydarzenia, o moje miejsce u stóp krzyża.

Czy to Wydarzenie, czy osoba Jezusa Chrystusa ma jakieś miejsce w mojej codzienności? Co wyraża moja obecność dziś, tutaj, w tę Niedzielę Palmową, która mówi o palmie zwycięstwa, a tę jak wiadomo wręcza się na koniec?

Zaczynają się Wielkie Dni. Czy i jak je zaplanowałem? W jakim biegu chcę uczestniczyć? W pośpiechu czy też w pokornym trwaniu? Tutaj trzeba dzień za dniem, godzina po godzinie patrzeć i sycić się i trawić...

Zdroje miłosierdzia

W te Wielkie Dni mamy możliwość wpatrywania się w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który objawia nam miłosierne oblicze Ojca. Otóż, z tej Męki i Śmierci płyną zdroje miłosierdzia na nas i na świat cały. Jeśli nie wejdę do rzeki to nie zakosztuję prądu wody obmywającej i sycącej.

Warto zauważać i kontemplować te krople miłosierdzia. Niech nas nasycą... na to trzeba mieć czas! Nie, nie znajdować, bo czas jest, tylko trzeba go zarezerwować.

Wziął chleb...! kielich po wieczerzy: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.

Ja jestem pośród was jak ten, kto służy.

Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.

Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?

Człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana... wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.

W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni.

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa... Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.

Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego.

Setnik oddał chwałę Bogu i mówił: Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy.

Posiedź pod krzyżem... nie jako cierpiętnik... spójrz w oczy Bogu...

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 15(848) rok XIX 14 kwietnia 2019 roku.

góra

Pozornie wszystko jest jasne: śmierć oznacza śmierć - wszystko skończone, wszystko przeminęło. Niczego, oprócz nikłej nadziei, nie można przeciwstawić temu spostrzeżeniu. Nie mamy w rękach żadnego kontrargumentu oprócz małej świecy. Mimo to jej światło coraz śmielej rozprasza ciemność.

góra

.

Triduum Chrystusa krzyżowanego
GRZEBANEGO ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Podobnie jak tydzień bierze swój początek i osiąga szczyt w obchodzeniu dnia Pańskiego, który ma zawsze charakter paschalny, tak szczyt całego roku liturgicznego jaśnieje w świętym paschalnym Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, do którego przygotowujemy się w Okresie Wielkiego Postu i które przedłużamy w radości w ciągu pięćdziesięciu dni.

W Wielkim Tygodniu Kościół sprawuje zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa w ostatnich dniach Jego życia, poczynając od Jego mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy. Okres Wielkiego Postu trwa do Wielkiego Czwartku. Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku, począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten określany jest jako "Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego". Nazywa się go "Triduum Paschalnym", ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcom.

Pascha, czyli Przejście Pana to:

  • karzące przejście Boga przez Egipt
  • przejście Pana na czele swego ludu z Egiptu przez Morze Czerwone i pustynię do Ziemi Obiecanej
  • przejście Chrystusa przez życie śmierć i zmartwychwstanie do chwały
  • tajemnicze przechodzenie Pana wśród nas pod zasłoną sakramentów (zwłaszcza Eucharystii) oraz w życiu
  • nasze przejście wraz z Panem prze Morze Czerwone (chrzest) i pustynię życia do Ojczyzny niebieskiej.

Jezus wchodzi w swoją Mękę, biorąc udział wraz z uczniami w posiłku paschalnym, przez który lud żydowski uroczyście obchodził swoje wyzwolenie z niewoli i przymierze z Bogiem. Chrystus jednak chce, by ten posiłek stał się pokarmem Nowego Przymierza zawartego w Jego Krwi. Pod postacią łamanego chleba i podzielonego między wszystkich kielicha, które stają się Jego Ciałem i Krwią, ustanawia pamiątkę ofiary, którą nazajutrz złoży na Krzyżu.

Pierwsze czytanie liturgii mówi o baranku, którego Izraelici zabili w ziemi egipskiej. Jego krew ocaliła ich od śmierci oraz opowiada o ich wyjściu z niewoli egipskiej. To wszystko, co symbolizuje baranek zabity w Egipcie, wypełnia się w Chrystusie, który został zabity dla naszego ocalenia, a Jego Krew ratuje nas od śmierci wiecznej. Moc krwi baranka w Egipcie wskazuje na moc Chrystusa - prawdziwego Baranka i na moc Jego Krwi, która ocala od śmierci wiecznej wszystkich ludzi, którzy w Niego uwierzą.

W czasie Ostatniej Wieczerzy wypełnia się symbolika tamtego baranka w Egipcie i tamtej paschy. Następuje era nowej Paschy i Nowego Przymierza i w miejsce symbolu wchodzi Ten, który był zapowiadany, który wszystko wypełnia.

Liturgia wskazuje nam na wewnętrzną postawę Jezusa: oddał On swoje życie dlatego, że nas umiłował - do końca umiłował. Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy sam stara się Apostołom wskazać na ten motyw swojej śmierci i dlatego podejmuje czynność symboliczną, niesłychanie wymowną i wstrząsającą, jaką jest umywanie nóg Apostołom (obrzęd Mandatum). Chrystus ukazuje nam swoją miłość, staje się naszym sługą: "Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali". Zanim będziemy przeżywać mękę Jezusa, mamy popatrzeć od wewnątrz na Jego miłość, która Go do tego doprowadziła.

Liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej dopełnia adoracja Najświętszego Sakramentu. Ma ona być wyrazem wdzięczności za ustanowienie Najświętszego Sakramentu, a potem modlitewnym czuwaniem z Chrystusem w godzinach Jego męki.

Liturgia Męki Pańskiej Wielkiego Piątku jest ilustracją słów Chrystusa: "Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie" (J 12,32). Liturgia ukazuje nam tajemnicę wywyższenia Syna Bożego przez Krzyż (Liturgia królewska). On przyszedł ukazać nam drogę do zwycięstwa nad cierpieniem. Postawa cierpiącego Sługi Jahwe, którą ukazuje naoczny świadek męki, św. Jan ewangelista, powinna zwrócić naszą uwagę, absolutny spokój, majestat, jaki Chrystus zachowuje w swym poniżeniu i w swoim cierpieniu. Ze spokojem daje świadectwo prawdzie, wobec Piłata wyraża swoją misję, zadanie, objawia prawdę.

Po liturgii słowa następuje wielka modlitwa powszechna Kościoła. W tej modlitwie również wypełnia się zapowiedź: "Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie". Kościół stawia w cieniu krzyża wszystkie kategorie ludzi potrzebujących odkupienia.

Trzecią część liturgii stanowi adoracja Krzyża, który ukazuje się jako znak triumfu, znak największej miłości, który ma wyzwalać naszą wzajemną miłość. Triumf Chrystusa ukrzyżowanego jest triumfem miłości. Oddajemy hołd Królowi miłości, który zniewolił wszystkich, nie swoją mocą, wszechmocą, lecz wielkością swojej miłości.

Czwarta część to Komunia eucharystyczna, czyli znów wypełnienie zapowiedzi Chrystusa: "Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie".

Chrystus jednoczy wszystkich mocą swej Ofiary, karmi nas Ciałem za nas wydanym, bo Eucharystia jest owocem Męki Chrystusa na Krzyżu. Z tej śmierci tryska nowe życie, które jest nam przekazywane sakramentalnie poprzez Ciało i Krew Chrystusa.

Kulminacyjnym momentem uroczystości śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa jest Noc Paschalna, która jest świętą nocą chrześcijan. To zgromadzenie liturgiczne według słów św. Augustyna jest "matką wszystkich świętych wigilii"

Struktura obrzędów Wigilii Paschalnej jest taka sama, jak każdej Mszy świętej, są one jedynie bardziej rozbudowane, wzbogacone o pewne elementy.

Liturgii wejścia jest bardzo bogata i rozbudowana jako liturgia światła, czyli lucernarium, która koncentruje się wokół symboliki światła. Najpierw następuje obrzęd poświęcenia ognia. Nowy ogień jest symbolem Chrystusa, który powstaje z grobu, by zajaśnieć ludzkości. Od tego nowo poświęconego ognia zapala się Paschał, który jest wnoszony do kościoła w procesji. Trzykrotny śpiew: "Światło Chrystusa" jest pierwszym zwiastowaniem Zmartwychwstania. Liturgia światła kończy się uroczystym odśpiewaniem orędzia paschalnego - Exultetu. W swojej treści wyraża pochwałę Paschału i światła jako symbolu Chrystusa, który sam jako światłość rozprasza ludzkie ciemności grzechu, śmierci i zła, wyprowadza swój lud z niewoli.

Druga część liturgii to bardzo rozbudowana liturgia słowa składająca się z dziewięciu czytań. Są one dla nas przypomnieniem podstawowych prawd naszej wiary, przypomnieniem wielkiej historii zbawienia, historii całej ludzkości od stworzenia aż do dzieła odkupienia dokonanego przez Zbawiciela. Katecheza ta jest przeplatana śpiewami psalmów i modlitwami.

Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu następuje symboliczne przejście ze Starego do Nowego Przymierza. Znakiem tego jest zapalenie świec na ołtarzu i odśpiewaniem hymnu "Chwała na wysokości Bogu".

Drugim symbolicznym zwiastowaniem Zmartwychwstania jest śpiew "Alleluja", który wraca w sposób bardzo uroczysty do liturgii.

Trzecia część to liturgia chrzcielna. Przez chrzest każdy z nas został włączony w życie nowe Chrystusa zmartwychwstałego i stąd obchód Wielkiej Nocy jest zawsze dla nas równocześnie obchodem chrztu i odnowieniem naszego chrztu.

Czwartą część stanowi liturgia eucharystyczna. Uroczysta Msza święta kończy się rozesłaniem z trzykrotnym "Alleluja".

Parafianin Nr 15(848) rok XIX 14 kwietnia 2019 roku.

góra

Stopień bez światła - powstań!

Raduj się. ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem! Oświecona jasnością Króla wieków, wolnaś jest od mroku, co świat okrywa!

z orędzia wielkanocnego

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Niedzielę Palmową

10.04.2022r.

Rozpoczynamy święty czas Wielkiego Tygodnia, który upamiętnia ostatnie dni życia Jezusa. Niedziela Palmowa przypomina Jego uroczysty wjazd do Jerozolimy. Dziś też usłyszymy, jak Chrystus cierpiący, poniżany, umiera na krzyżu. Za nas. Bądźmy przy Nim naszymi myślami i sercem. On jest naszym Królem i Wybawicielem.

Kolekta na potrzeby naszej parafii.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

1. Dzisiaj o godz. 18.00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne.

2. We wtorek Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. na godz. 18.00.

3. WIELKI CZWARTEK - to dzień ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa.
Msza Liturgii Wieczerzy Pańskiej o 19.00. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i adoracja do godz. 22.00.

4. WIELKI PIĄTEK - to dzień Męki i Śmierci Chrystusa na Krzyżu.
Zachowujemy w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i ścisły post.
Od godz. 7.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy.
O godz. 17.15 - DROGA KRZYŻOWA
O godz. 18.00 Liturgia Wielkopiątkowa, której centrum stanowi adoracja krzyża i Komunia św.
Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 22.00. Ofiary zebrane przy Adoracji Krzyża są przeznaczone na Boży Grób i wspieranie Chrześcijan w Ziemi Świętej.
Adoracja przez ucałowanie krzyża - na własną odpowiedzialność.

5. WIELKA SOBOTA - to dzień spoczynku Jezusa w grobie - dzień modlitewnego oczekiwania na cud Zmartwychwstania.
Od godz. 7.00 do 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
POŚWIĘCENIE POKARMÓW od godz. 12.00 do 15.00 - co godzinę, ostatnie o 15.45.
O godz. 20.00 - rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej - poświęcenie wody i odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. Procesja Rezurekcyjna zakończy uroczystości Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę. Prosimy przynieść świece.

6. SPOWIEDŹ:
W WIELKI CZWARTEK:
od godz. 7.00 do godz. 9.00
od godz. 17.00 do godz. 18.30
W WIELKI PIĄTEK:
od godz. 7.00 do godz. 10.00
od godz. 15.00 do godz. 17.30
od godz. 19.30 do godz. 21.30
W WIELKĄ SOBOTĘ:
od godz. 7.00 do godz. 10.00
od godz. 13.00 do godz. 16.00

Zachęcamy do skorzystania z Sakramentu Miłosierdzia i nieodkładania na ostatni moment.

Wieki Post 2022r.; 2021r.; 2020r.; 2019; 2018r.; 2017r.; 2016r.; 2015r.; 2014; 2013r.; 2012r.; 2011r.; 2010r.; 2009r.; 2008r.; 2007r.; 2006r.

góra

następny Nr 969

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.