Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 2b(1006b) rok XXII 8. stycznia 2023 roku.

.

góra

.

.

Niedziela, 8 stycznia 2023
CHRZEST PAŃSKI
Święto

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(por. Mt 3,16-17)

Gdy Jezus został ochrzczony, * otworzyły się niebiosa * i Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego, * i zabrzmiał głos Ojca: * Ten jest mój Syn umiłowany, * w którym mam upodobanie.

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, + spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, * zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Albo:

Boże, Twój Jednorodzony Syn ukazał się w naszym ludzkim ciele, + spraw, aby Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, * przekształcił nas wewnętrznie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Chrystus Sługą,
w którym Bóg ma upodobanie

(Iz 42,1-4. 6-7)
Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan:
"Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy.

Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności".

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 29(28),1b-2. 3ac-4. 3b i 9b-10)
(R.: por. 11b)

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

1 Oddajcie Panu, synowie Boży, * 
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
2 Oddajcie Panu chwałę Jego imienia, * 
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

3 Ponad wodami głos Pański, * 
Pan ponad wód bezmiarem!
4 Głos Pana potężny, * 
głos Pana pełen dostojeństwa.

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

3 Zagrzmiał Bóg majestatu: *
9 a w Jego świątyni wszyscy mówią: "Chwała!"
10 Pan zasiadł nad potopem, * 
Pan jako Król zasiada na wieki.

Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

góra

.

Drugie czytanie

Jezus został namaszczony
Duchem Świętym

(Dz 10,34-38)
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: "Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła".

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Por. Mk 9,7)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
"To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie".

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Chrzest Jezusa

(Mt 3,13-17)
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?"

Jezus mu odpowiedział: "Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe". Wtedy Mu ustąpił.

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

Medytacja biblijna
CHRZTU PAŃSKIEGO OBJAWIENIE

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

.

Czego świadkami jesteśmy?

Dosyć leniwe nurty Jordanu. Mętna woda, która staje się jeszcze brudniejsza przez grzechy, które obmywa. Stoi w niej po kolana Jan Chrzciciel. Człek poważny i groźny. Człowiek prawdy, której się ni boi ni wstydzi. Jednocześnie człowiek, który daje konkretne odpowiedzi na pytania tych, co przychodzą przyjąć chrzest nawrócenia. Pamiętamy, że gdy delegacja z Jerozolimy się pojawiła to usłyszała z ust Chrzciciela, że nie jest ni Mesjaszem ni prorokiem ni Eliaszem. Jest zapowiedzią i przygotowaniem dla Tego, który przychodzi. A dokładnie Tego, który już stoi między nimi (i nami). Nawet nie wiedzieli, że oto między nich wszedł Syn Boży, który podchodzi do Jana Chrzciciela prosząc o chrzest, ten sam chrzest.

.

Oczyszczenie

Ten, który jest czysty, bezgrzeszny przyjmuje chrzest nawrócenia, a więc bierze na siebie całe zło świata. Oto objawienie, którego w tę niedzielę jesteśmy świadkami. Bóg bierze na siebie zło. Nie nurza się w nim, a zanurza się, aby nas wyciągnąć z jego śmiertelnych nurtów. Niech światło tego odkrycia opromieni nas i dotknie do głębi. Niech Światłość ogarnie nasze lęki wynikające z podszeptów złego, że nie będziemy zbawieni, że Pan nie odpuści nam naszych grzechów.

.

Uniżenie się Boga

Gdy przypatrujemy się temu wejściu Jezusa, Syna Bożego, w historie ludzkie to ze zdumieniem dostrzegamy, że nie wystarczyło uniżenie wcielenia i narodzenia w jakże odbiegających od ludzkich warunkach, nie wystarczyło uniżenie ucieczki przed tymi, którzy chcieli Go uśmiercić. Tak się zjednoczył z człowiekiem, że wchodzi w tajemnicę grzechu (w której zawiera się także tajemnica zła i śmierci). Zauważmy, że - jak to rozbrzmiewało w antyfonie do psalmu z jutrzni - ... żołnierz chrzci Króla, sługa swego Pana, Zbawiciela. Oddaje się całkowicie w nasze ręce. Oto pokora Boga! Wcielenie, stajnia, żłób, ucieczka, a teraz nurty grzechu. Bierze to na siebie oddając się całkowicie w nasze ręce.

.

Godność przywrócona

Kolejną łaską, której jesteśmy świadkami i uczestnikami to fakt, że skoro Syn Boży bierze na siebie nasze grzechy to obmywa nas z nich, a co za tym idzie przywraca nam godność dzieci Bożych. Przecież kiedy myjemy się to po to, by być czystymi. Czyni to Jezus biorąc na siebie brud człowieczej duszy. Tak więc dzisiejsze święto przypominać nam winno to, że udzielono nam Ducha przybrania za synów! Dostępna łaska dla tych, co Go szukają.

.

Stworzenie i nawrócenie

Bóg jest Stwórcą! Tak więc chrzest Pański uświęca całe stworzenie. Bóg uczy nas szacunku do stworzenia. Przemawia do nas poprzez stworzenie. Trzeba nam je szanować, nie ubóstwiać. A jednocześnie otwiera przed nami bramę nawrócenia. Piękna to brama, bo jej otwarcie sprawia, że stajemy w strumieniach światła, które nas opromienia. I tacy "napromieniowani" mamy iść i służyć Ewangelii, stawać się sługami Dobrej Nowiny. To naturalność obranej drogi, dokonanych wyborów.

.

Miłośnicy Trójcy

W końcu warto też przypomnieć sobie, że jesteśmy teologami tzn. tymi, którzy chcą poznawać Boga coraz bardziej. Z tego poznawania wypływa gorętsza miłość do Pana, a to z kolei zachętą wielką jest ku lepszemu naśladowaniu Ojca, który objawił się w Synu. Jesteśmy świadkami objawienia się Trójcy Świętej. Ojciec objawia się w Synu. Duch Święty daje nam pokorę i siłę do trwania przed Bogiem. Ojciec kocha Syna, a Syn Ojca taką miłością, że Duch Święty ogarnia nas. Miłość Boża nie wybiera. Kocha każdego. Niech dociera do nas głos z nieba, głos Ojca: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

Nie dość, że świadkami to uczestnikami tego jesteśmy przez sakrament chrztu świętego. Jest za co dziękować. Jest z czego się cieszyć. Podnieście więc oczy ku niebu. Uszy nastawcie na słuchanie Boga. Albowiem każdego dnia objawia się nam nasz Król i Pan, nasz Zbawca.

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 2(880) rok XX 12. stycznia 2020 roku.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Święto Chrztu Pańskiego

8.01.2023r.

Odwiedziny Duszpasterskie - Kolęda 2022 - 2023

Dzisiejsza Uroczystość Objawia nam najgłębszą tajemnicę Chrztu. Pomiędzy nami i Chrystusem zachodzi swoista wspólnota losu. Dla nas oznacza ona tyle, że umarliśmy dla świata i siebie, by być wyłącznie dla Boga. Obyśmy coraz bardziej żyli tajemnicą naszego chrztu.

Kolekta specjalna na ogrzewanie naszego kościoła.
Za ofiary serdeczne Bóg zapłać.

1. Od poniedziałku rozpoczyna się Okres Zwykły roku liturgicznego. W tym okresie wspominamy misterium Chrystusa w całej jego pełni. Jednak tradycyjnie aż do święta Matki Bożej Gromnicznej śpiewamy kolędy.

2. We wtorek po Mszy o godz. 8.00 zapraszamy czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

3. Kontynuujemy Odwiedziny Kolędowe.
W tygodniu od 15.00. Soboty i niedziele od 14.00.
W tym tygodniu odwiedzimy Parafian z ul. Mickiewicza, Placu Chopina, Sieronia, Macieja i Wolności. W niedzielę 22.01. Kolęda dodatkowa dla chętnych, którzy w wyznaczonym terminie nie mogli przyjąć kapłana. Zgłoszenia w kancelarii.

4. Drodzy Parafianie. W dalszym ciągu poszukujemy dyspozycyjnego emeryta, który chciałby pomagać jako kościelny w naszej parafii. Chętnych prosimy o zgłoszenie się do ks. proboszcza.

góra

następny Nr 1007

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.