Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 7b(1011b) rok XXII 12. lutego 2023 roku.

.

góra

.

Medytacja biblijna
BÓG DAŁ CZAS NA NADZIEJĘ

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bóg dał nam czas

Nie możemy go znieść czy też znosić. Zadaniem, które przed nami stoi to wypełnienie tegoż czasu tym, co Boże, co dobre, co związane z miłością. Prawo i Prorocy, jak również Dekalog są narzędziami tego wypełniania. Z reguły wypełnia się treścią, a nie śmieciami.

Dokąd? Dopóki niebo i ziemia nie przeminą. Przeminą w dniu Paruzji, powtórnego przyjścia Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa. To jest perspektywa czasowa wypełniania czasu danego nam tu, na ziemi od Boga. I odnosząc do czasu możemy powiedzieć, że ani jedna sekunda, ani jedna minuta nie są dane na próżno. Bóg daje nam czas, aż się wszystko spełni.

Jakie owoce? Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Wielkość w królestwie niebieskim związana jest z wypełnianiem tego, co Boże w codzienności, tu, na ziemi. Małość świadczy o niewdzięczności i głupocie, bo jakże inaczej nazwać postawę, która odrzuca narzędzia do wypełnienia misji?

Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie przysięgaj fałszywie

Mówi się o zabijaniu czasu. Ileż tego jest w ciągu dnia? Zabijanie oznacza zniszczenie sensu. Dopuszczanie do siebie narzekania, skrupulatnego rachowania, by wyszło więcej dla mnie. Tutaj prawo od czasu dla siebie także ma swoje miejsce. Zauważmy, że prawo stara się wprowadzić równowagę. Gdy jej nie ma to "zabijamy" siebie lub innych. Rodzice, którzy nie mają czasu dla dzieci, a dzieci dla rodzicieli kiedy dorosną. Człowiek, który nie ma czasu dla siebie "spalając się" dla innych nie wypełnia przykazania miłości. Dar ma być czysty we wszystkich wymiarach. Nie chodzi tylko o czyste ręce.

Nie słyszałem o tym, by mówiono o cudzołożeniu czasem. Jeśli jednak cudzołóstwo oznacza pożądliwe patrzenie, to zbytnie zajmowanie się czasem innych, układanie im jak to ma wyglądać, wtrącanie się nagminne jest formą cudzołożenia. Przecież wtedy nie mam czasu na zajmowanie się sobą i najbliższymi. Mąż-kochanek nie daje odpowiedniego czasu swej żonie i rodzinie. Naucz się patrzeć oczyma Jezusa na relacje i wydarzenia. Dzięki temu zachowasz porządek. Nie będziesz oddalał nikogo ani też nikt niepotrzebnie nie zbliży się do ciebie.

Co ma przysięga do wykorzystania czasu? Drugi cytat biblijny ogłasza: dotrzymasz Panu swej przysięgi. Bo przysięgę składa się w czasie i na czas. Początkiem jest obietnica złożona przez Boga, który jest jej wierny na wieki. Stąd Jego wielkie dzieła poprzez które troszczy się o dotrzymanie słowa. Fałszywa przysięga niszczy czas drugiego człowieka. Tak więc nie wciągaj Boga w swoje gierki, w których tak naprawdę człek staje się niewolnikiem złego. Zobacz swe możliwości, a one bez Boga niczym są! Wszak nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym (farbowanie jest fałszem!).

A wszystko to odnieść możemy do jeszcze jednego przykazania: nie kradnij!

Wierność źródła

Jak więc podchodzić do daru czasu? Jedno zdanie z ewangelii tak wiele nas może nauczyć: Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. Powiedzieć czasowi tak, ale i umieć mówić nie. Zauważmy, że w pierwszym rzędzie idzie o słowo. Słowem można zabić. Spojrzeniem też można zabić. Jakże trzeba nam ważyć mowę.

Po drugie, uświadomić sobie, że jesteśmy obdarowani, że nie brakuje nam czasu. Jeśli chcemy ten dar dobrze wykorzystać (odkryć sens i treść) to trzeba przynieść go przed ołtarz. Wszyscy jesteśmy obdarowani, a więc jeśli ktoś ma coś przeciw tobie to zanim dar ofiarujesz idź i pojednaj się z bratem swoim. Tylko w takiej równowadze jesteśmy w stanie dar swój ofiarować.

Dopóki jesteśmy w drodze mamy możność nawrócenia, powrotu do źródeł. Dzieje się to we wspólnocie. Nie potrzebujemy przeciwników, wszak idziemy w tym samym kierunku. Stawanie przeciw prowadzi do więzienia, do niemożności wypełnienia czasu, misji, zadania. Do ostatniego grosika przełóżmy na do ostatniej sekundy będziemy rozliczeni. Refren znanej piosenki o darze czasu brzmi: Mogę dzielić się wiatrem i chlebem, tyle wspólnych znajdować spraw, a na miłość pod Twoim niebem tyle miejsc... pod tym niebem, na tej ziemi.

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 7(885) rok XX 16. lutego 2020 roku.

góra

.

.

Niedziela, 12 lutego 2023
VI NIEDZIELA ZWYKŁA A

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 31,3-4)

Boże, bądź dla mnie skałą schronienia, *
warownią, która ocala. *
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, *
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swoje imię.

Kolekta

Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, + daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski * stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Wymagająca wolność człowieka

(Syr 15,15-20)
Czytanie z Mądrości Syracha

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na tych, co się Go boją - On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
(Ps 119[118],1-2. 4-5. 17-18. 33-34)
(R.: por. 1)

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

1 Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
2 Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia *
i szukają Go całym sercem.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

4 Ty po to dałeś swoje przykazania, *
aby przestrzegano ich pilnie.
5 Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
ku przestrzeganiu Twych ustaw.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

17 Czyń dobrze swemu słudze, Panie, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
18 Otwórz moje oczy, *
abym podziwiał Twoje Prawo.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

33 Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *
bym ich przestrzegał do końca.
34 Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa *
i zachowywał je całym sercem.

Refren: Błogosławieni słuchający Pana.

góra

.

Drugie czytanie

Prawdziwa mądrość

(1Kor 2,6-10)
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie nauczamy, jak zostało napisane: "Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują".

Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Por. Mt 11,25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia dłuższa

Wymagania Nowego Przymierza

(Mt 5,17-37)
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

{{Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: "Nie zabijaj"; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu "Raka", podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł "Bezbożniku", podlega karze piekła ognistego.

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza.

Słyszeliście, że powiedziano: "Nie cudzołóż". A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.

Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.

Powiedziano też: "Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy". A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: "Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi". A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie - ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym.

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi}}.

Oto słowo Pańskie.

góra

.

Ewangelia krótsza

Wymagania Nowego Przymierza

(Mt 5,20-22a. 27-28. 33-34a. 37)
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

{{Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: "Nie zabijaj"; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.

Słyszeliście, że powiedziano: "Nie cudzołóż". A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: "Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi". A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie.

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi}}.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na 6 Niedzielę Zwykłą

12.02.2023r.

Jezus wzywa nas dzisiaj do sprawiedliwości, która sprowadza się do naszej odpowiedzi na wolę Boga wyrażoną w przykazaniach. Ta Sprawiedliwość to "sprawa serca", przemienionego i zaangażowanego w czynienie dobra, którego owoce oby były jak najobfitsze.

Dzisiejsza kolekta na potrzeby naszej parafii.

Po Mszach przed kościołem zbiórka na poszkodowanych
w Katowicach Szopienicach. Za ofiary - Bóg zapłać.

1. Dzisiaj o godz. 18.15 Nieszpory niedzielne. Zapraszamy.

2. We wtorek obchodzimy święto św. Cyryla i Metodego - patronów Europy.
Czcicieli Marki Bożej zapraszamy na Mszę św. i nowennę o godz. 18.00.

3. W czwartek
o godz. 18.00 dla Narzeczonych Poradnia Życia Rodzinnego.
W tym roku Nauki Przedmałżeńskie planujemy w dwóch terminach:
1) 23-24 luty, 2-3 marca,
2) oraz 21-22-28-29 września.
Dzień Skupienia dla Narzeczonych: 26.02, 21.05 oraz 24.09.

4. W piątek po Mszy porannej Herbatka u Tadka.
O godz. 17.00 Msza szkolna.

5. W czwartek i sobotę Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. od godz. 17.30.

6. Organizujemy parafialną pielgrzymkę do Medjugorie
w dniach od 27 maja do 4 czerwca 2023r.
Cena 900 zł i 190 euro.
Informacje na plakacie i w kancelarii. Zapisy w kancelarii. Zachęcamy.

góra

następny Nr 1012

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.