.

10 . Wejście:
Gdzież szukać ukojenia wśród smutku i boleści?
Z kim dzielić uniesienia, gdy serce drży z radości?
Do Ciebie spieszę, Ojcze, w dniach szczęścia i w niedoli,
Wszak darzysz nas weselem.
Ty każdy koisz ból.

Przygotowanie darów:
Tyś byt mi dał i życie, Panie,
i Twej nauki Boski blask.
Czym spłacę Twoje zmiłowanie Ja, proch?
Podzięką za zdrój łask.
Tylko podzięką za zdrój łask.

Komunia św.:
Wiem, pragniesz za tę miłość Twoją
Nic ponad mej miłości żar,
Więc miłość moją, wdzięczną miłość
Daję jako dozgonny dar
W Twe święte ręce jako dar.

Zakończenie:
O, Panie, spraw, by wszyscy pragnęli łaski Twej
I serca nasze zawsze łączyły z Tobą się.
Ty bądź nam życiem, tchnieniem,
W jedności z nami trwaj.
Niech naszym tu istnieniem Twej łaski rządzi raj.

* * *

11 . Wejście: Na stopniach Twego upadamy tronu,
Potężny Sabaoth, wiekuisty Boże.
Jakaż ofiara milszą Ci być może
Nad tę Ofiarę Chrystusa Zakonu?

Przygotowanie darów:
U Stóp Świętych ołtarzy Twych upokorzeni,
Ofiarujem Ci, Boże, dar chleba i wina,
Który się wkrótce słowy kapłana zamieni
W prawdziwą Krew i Ciało Boga, Twego Syna.

Komunia św.:
Baranku Boży, Zbawco Twego ludu,
Uczyń godnymi nas nowego cudu.
Wstąp w nas łaskawie, władnij sercami
I mieszkaj znami i mieszkaj z nami.

Padajcie, ludy, uniżcie się, trony.
Przed śmiertelników okiem utajony
Pod postaciami wina i chleba
Bóg zstąpił z nieba, Bóg zstąpił z nieba.

Zakończenie:
Błogosław, Boże, Twojemu ludowi,
Przyjm tę Ofiarę czci i dziękczynienia.
Niech Twoja łaska ducha w nas odnowi
I utoruje drogę do zbawienia.

* * *

12 . Wejście:
Nieogarniony całym światem, Boże!
W tym tu przybytku przyjmij od nas dary.
Lecz cóż Ci nędzne stworzenie dać może?
Przyjm Syna swego podczas tej Ofiary.

Przygotowanie darów:
Ojcze Przedwieczny, przyjmij tu złożone
Święte ofiary chleba oraz wina,
Które zostaną wkrótce przemienione
W prawdziwe Ciało i Krew Twego Syna.

Zakończenie:
Pobłogosław nas, Ojcze dobrotliwy.
Wszak my Twe dzieci.
Udzielaj nam chleba,
Obdarzaj zdrowiem, daj żywot cnotliwy.
Po śmierci przyjmij z Świętymi do nieba.

* * *

13 . Wejście:
Przed Twym ołtarzem, Panie,
Stajemy w pokorze.
Grzechy nasze wyznajem,
Ty je osądź, Boże.
Tyś duszom naszym siłą
I źródłem ufności.
Niechże Ci będzie miłą
Ofiara miłości.

Przygotowanie darów:
Wraz z darem chleba, wina
Nasze przyjm też dary.
Niech staną się godnymi
Chrystusa Ofiary.
Gdy chleb ten w Jego Ciało,
Wino w Krew się zmieni,
Niech mocą Twej Ofiary
Będziem przemienieni.

Zakończenie:
Na koniec tej Ofiary składamy w pokorze
Serc naszych dziękczynienie.
Błogosław nam, Boże.
Błogosław naszą ziemię,
Nasze wsie i miasta.
Spraw, niech przez czyny nasze
Twoja chwała wzrasta.

* * *

14 . Wejście:
Przed Twym tronem upadamy,
Winny pokłon Ci składamy,
Boże, Stwórco nasz, Panie.
Usłysz nasze dziękczynienie,
Które na Twe uwielbienie
Tobie, Ojcze, dajemy,
Tobie, Ojcze, dajemy.

Komunia św.:
Tyś, o, Jezu, swoje Ciało,
Co za nas wiele cierpiało,
Nam na pokarm darował.
Pod postacią chleba, wina,
Dla dusz naszych poświęcenia
Ciało Twe pożywarny,
Ciało Twe pożywamy.

Niegodniśmy Twej miłości,
Bośmy pełni nieprawości,
Żebyś wszedł do serc naszych.
Jednak Ty to możesz sprawić,
Jednym słowem nas naprawić,
Byśmy doszli zbawienia,
Byśmy doszli zbawienia.

Przygotowanie darów:
Tę Ofiarę chleba, wina
Na pamiątkę Twego Syna
Tobie ofiarujemy.
Wejrzyj na nasze ofiary
I daruj nam nasze kary,
Boże, Ojcze łaskawy,
Boże, Ojcze łaskawy.

Za wszystko, co z Twojej ręki,
Składamy należne dzięki
Tobie, Ojcze kochany,
Za chleb, co zmieniony słowem,
Będzie Ciałem Chrystusowym
Nam na pokarm podanym.

Zakończenie:
Kończąc tę Ofiarę świętą,
Miłość Twoją niepojętą
Wszyscy tu wysławiamy.
Niechaj przez krzyż Syna Twego
A Zbawiciela naszego
Wszyscy będziem zbawieni.

* * *

15 . Wejście:
Przy obchodzie poczęcia Twojego,
O, Maryjo, czysta Dziewico.
Kościół wpośród pienia wesołego
Czci Twą pamięć, Bogarodzico.
I Ofiarę do Boga zanosi,
Pomny zasług, o wstawienie prosi,
A przejęty wielką radością,
(:Pokłon daje Ci z uczciwością:).

Przygotowanie darów:
Przyjmij, Ojcze, ten dar chleba, wina
Z rąk kapłana w Kościele nowym,
Jakoś przyjął z rąk Maryi Syna
Niegdyś w starym Salomonowym.
Wszakże Ten sam ofiarę sprawuje.
Ten się za nas Tobie ofiaruje,
Ten ołtarzem, Ten jest kapłanem,
Ten ofiarą, Bogiem i Panem.

Zakończenie:
Niechże będzie ta Ofiara święta
Bogu na cześć, nam na zbawienie.
A Ty, Panno bez grzechu poczęta,
Spraw przez święte Twe przyczynienie,
Aby nas Bóg wszystkich błogosławił
I między wybranymi postawił.
Byśmy kiedyś Jego i Ciebie
Wiecznie mogli wychwalać w niebie.

* * *

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

.

Msza "Rorate caeli"

Uwaga: ... W.: - wierni S.: - schola

16 . Wejście:
W.: Spuśćcie rosę, niebiosa, z góry.
A obłoki niech spuszczą
Z deszczem Sprawiedliwego.
Niech się otworzy ziemia,
Niech się otworzy ziemia
I zrodzi Zbawiciela.

S.: Pobłogosławiłeś, Panie, ziemi Twojej,
Wywiodłeś z niewoli ród Jakuba.
Chwała Ojcu i Synowi,
I Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, teraz i zawsze,
I na wieki wieków. Amen.

W.: Spuśćcie rosę, niebiosa, z góry.
A obłoki niech spuszczą
Z deszczem Sprawiedliwego.
Niech się otworzy ziemia,
Niech się otworzy ziemia
I zrodzi Zbawiciela.

śpiew międzylekcyjny:
W.: Podnieście w górę, bramy, szczyty wasze,
Rozstąpcie się, odwieczne drzwi.
Niech wejdzie chwały Król, chwały Król.

S.: Któż godzien wstąpić na górę Pańską, lub kto może stanąć na świętym miejscu Jego?
Człowiek rąk niewinnych i czystego serca.

Alleluja:
S.: Alleluja!

W.: Alleluja!

S.: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami.

W.: Alleluja!

Przygotowanie darów:
W.: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami
I błogosławiony owoc żywota Twojego.

S.: A Maryja rzekła do Anioła:
Jakże się to stanie, skoro męża nie znam?
Duch Święty zstąpi na Ciebie
I moc Najwyższego Cię osłoni.
Przeto i co się z Ciebie narodzi,
Synem Bożym będzie nazwane.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami
I błogosławiony owoc żywota Twojego.

Komunia św.:
W.: Oto Panna pocznie i porodzi Syna
I nazwą Imię Jego Emmanuel.

S.: Pobłogosławiłeś, Panie, ziemi Twojej,
Wywiodłeś z niewoli ród Jakuba.
Odnów teraz Boże nas i Zbawco,
Do reszty odwróć swoje zagniewanie.
Czy nie tchniesz w nas nowego życia,
Ażeby lud Twój radował się w Tobie.
Oto Oto Panna pocznie i porodzi Syna
I nazwą Imię Jego Emmanuel.

* * *

17 . Wejście:
Z pokorą upadamy Przed Tobą, o, Boże.
Niech nas, gdy Ci śpiewamy,
Twa łaska wspomoże.
Przyjmij od nas łaskawie
Podczas tej Ofiary
Złożone ku Twej sławie
Wraz z nią w pieniach dary.

Przygotowanie darów:
Przyjmij, Panie łaskawy,
Ofiary złożone,
To wino i chleb prawy
Przez Ciebie stworzone.
Aby w Twe święte Ciało
I Krew przemienione,
Żywym, zmarłym zjednały
Niebieską koronę.

Myśl, wolę, serca Tobie
I duszę dajemy.
Rządź nimi w każdej dobie,
Dopóki żyjemy.
Abyśmy należycie
Twe prawa pełnili,
Bez grzechu wiodąc życie,
Nieba dostąpili.

Komunia św.:
Cud się wielki przed nami,
Chrześcijanie, staje:
Pod chleba przymiotami
Pan nam siebie daje.
Tu Ciało ubóstwione,
Krew Jezusa żywa,
Na ołtarzu złożone,
Dziwnie się ukrywa.

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

.

Pieśni Adwentowe

18 . Archanioł Boży Gabriel,
Posłań do Panny Maryi,
Z majestatu Trójcy Świętej
Tak sprawował poselstwo k'Niej:
Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna.
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

Panna się wielce zdumiała
Z poselstwa, które słyszała.
Pokorniuchno się skłoniła,
Jako Panna wstrzemięźliwa.
Zasmuciła się z tej mowy,
Nic nie rzekła aniołowi.

Ale poseł z wysokości,
Napełnion Boskiej mądrości,
Rzekł Jej: "Nie bój się, Maryja.
Najszczęśliwszaś, Panno miła.
Znalazłaś łaskę u Pana,
Oto poczniesz Jego Syna.

Jezus nazwiesz imię Jego,
Będzie Synem Najwyższego.
Wielki z strony człowieczeństwa,
A niezmierny z strony bóstwa.
Wieczny Syn Ojca wiecznego,
Zbawiciel świata wszystkiego".

* * *

19 . Błogosławiona jesteś, Maryjo,
I wywyższona przez Pana.
On wielkich rzeczy w Tobie dokonał,
Niepokalana.

Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła,
By w Tobie Ciałem się stało,
Zrodziłaś światu Jutrzenkę Nową,
Przedwieczną Światłość.

Bądź nam obroną, Bogarodzico,
Gdy się błąkamy w ciemności.
Do światła wiary prowadź na nowo
Drogą świętości.

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..