.

320 . Najświętsze Serce Jezusa mego,
Pod Twą opieką nic się nie trwożę.
Ty mnie ochraniasz ode złego,
Najświętsze Serce Boże.
Z Twojego Serca, o, Jezu mój,
Zaczerpnę siły na życia znój.
Chciej tylko słyszeć Twych dzieci głos
I weź w swe ręce, Panie, nasz los.

Serce Jezusa, panuj nam wszędzie,
Po trudnych ścieżkach prowadź do nieba.
Niech każde serce wierne Ci będzie
I służy tak, jak trzeba.
Z Twojego Serca, o, Jezu mój,
Zaczerpnę siły na życia znój.
Chciej tylko słyszeć Twych dzieci głos
I weź w swe ręce, Panie, nasz los.

* * *

321 . Nazareński śliczny Kwiecie,
Co rozkoszą jesteś nieba.
(: Co Ty robisz na tym świecie?
Gdzie przybrałeś postać chleba?
:)

Czemuż, Jezu, o, mój Panie,
Niewdzięcznikom Serce dałeś?
(: Czemuż dziwne Twe kochanie
Na ten nędzny świat wylałeś?
:)

Cóż jest człowiek, że dla niego
Ty się, Panie, dajesz cały?
(: Że mu drzwi do Serca swego
Otwierasz, o, Królu chwały?
:)

Ach, to Serce Twe na ziemi,
Co tak ludzi ukochało,
(: Cóż znajduje między nimi?
Cóż od świata pozyskało?
:)

* * *

322 . (: Nie opuszczaj nas :),
Jezu, nie opuszczaj nas.

Tyś powiedział, że na ziemi
Nie zostawisz nas samymi.
Twoje Serce czuło w niebie.
Jak nam ciężko żyć bez Ciebie.

(: Nie opuszczaj nas :),
Jezu, nie opuszczaj nas.
Gdzież pociechę my znajdziemy,
Gdzie łzy żalu ukoimy?
W Sercu Twoim tylko, Panie,
I pociecha, i wytrwanie.

(: Nie opuszczaj nas :),
Jezu, nie opuszczaj nas.
W Serca Twego słodkiej ranie
Wszystko mamy, dobry Panie.
Tam ucieczka, tam schronienie,
Tam wesele, tam wzmocnienie.

(: Nie opuszczaj nas :),
Jezu, nie opuszczaj nas.

* * *

323 . Niechaj Serce Jezusowe będzie pochwalone,
Co było dla nas w Ogrójcu smutkiem napełnione.
Niechaj będzie w tym momencie,
W Przenajświętszym Sakramencie
Pochwalone Jezusowe Serce Przenajświętsze.

Bo to Serce Jezusowe w Ogrójcu konało
Od boleści mąk okrutnych, które cierpieć miało.
Niechaj będzie w tym momencie,
W Przenajświętszym Sakramencie
Pochwalone Jezusowe Serce Przenajświętsze.

Słodkie Serce Jezusowe, coś wtenczas cierpiało,
Gdy Cię swawolne żołnierstwo w Ogrójcu wiązało.
Niechaj będzie w tym momencie,
W Przenajświętszym Sakramencie
Pochwalone Jezusowe Serce Przenajświętsze.

Witaj, Serce Jezusowe, wdzięczny instrumencie.
Tyś jest wszechmocną mądrością Trójcy Przenajświętszej.
Niechaj będzie w tym momencie,
W Przenajświętszym Sakramencie
Pochwalone Jezusowe Serce Przenajświętsze.

Witaj, Serce Jezusowe, Serce ulubione.
Bądźże od nas w tym momencie dzisiaj pozdrowione.
Niechaj będzie w tym momencie,
W Przenajświętszym Sakramencie
Pochwalone Jezusowe Serce Przenajświętsze.

* * *

324 . O, jak są miłe Twe przybytki, Panie.
O, jakże dusza w nich weseli się,
Że wśród nas, biednych, Tyś wybrał mieszkanie.
Że oko wiary tu odsłania Cię.
Tu, w Sercu Twoim, otwarty zdrój,
Rana bezdenna miłości Twej.
Z tej Boskiej rany, o, Jezu mój,
W mą biedną duszę swą miłość wlej.

Tu Cię znajdując, serce drży z radości,
Niebo na ziemi wielbi dusza ma.
W tęsknym wygnaniu zdrój Bożej słodkości,
Gdzie nikną gorycz i boleści łza.
Tu, w Sercu Twoim, otwarty zdrój,
Rana bezdenna miłości Twej.
Z tej Boskiej rany, o, Jezu mój,
W mą biedną duszę swą miłość wlej.

O, dobry Jezu, w ciszy domu Twego
Rzucasz swym sługom taki błogi cień,
Że nad tysiące lat szczęścia ziemskiego
Przy Twym ołtarzu lepszy jeden dzień.
Tu, w Sercu Twoim, otwarty zdrój,
Rana bezdenna miłości Twej.
Z tej Boskiej rany, o, Jezu mój,
W mą biedną duszę swą miłość wlej.

* * *

325 . O, niewysłowione szczęście zajaśniało,
Gdy Słowo Wcielone swe Serce nam dało.
Cud Boskiej miłości, o, duszo ludzka, głoś.
Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś.

Jakiż na tej ziemi my skarb posiadamy?
Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy.
Cud Boskiej miłości, o, duszo ludzka, głoś.
Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś.

W niebo świat ten cały miłość przemieniła,
Gdy w tej Hostii małej Serce Boże skryła.
Cud Boskiej miłości, o, duszo ludzka, głoś.
Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś.

O, anielskie chóry, o, wybrani Pana,
Przyjdźcie z niebios góry upaść na kolana.
Cud Boskiej miłości, o, duszo ludzka, głoś.
Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś.

Przyjdźcie Sercu temu śpiewać razem z nami.
Przyjdźcie pieśni Jemu nucić z grzesznikami.
Cud Boskiej miłości, o, duszo ludzka, głoś.
Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś.

* * *

326 . O, Serce Boga mego, ma dusza wielbi Cię.
Tyś dla stworzenia swego dało otworzyć się.
Chwała i dziękczynienie
Bądź w każdym momencie
Sercu jezusowemu
W Boskim Sakramencie.

O, Serce, skąd płynęła woda złączona z Krwią,
By w oczach Boga zmyła, ach, ciężką winę mą.
Chwała i dziękczynienie
Bądź w każdym momencie
Sercu jezusowemu
W Boskim Sakramencie.

W tym Sercu ukojenie na każdy znajdę ból.
W swym Sercu mi schronienie da Jezus, cierpień Król.
Chwała i dziękczynienie
Bądź w każdym momencie
Sercu jezusowemu
W Boskim Sakramencie.

* * *

327 . O, Serce Jezusa, u Ciebie schronienia
Szukamy w ucisku, niedoli.
Gdy w życiu się wzmogą nad nami cierpienia,
Świat ostrym nas cierniem okoli.

Złość ludzka łez rzewnych wyciśnie nam zdroje
I poda nam kielich goryczy.
O, drogi nasz Jezu, niech Serce nas Twoje
Pocieszy i sił nam użyczy.

O, ileż to smutku i żalu, i trwogi
Wciąż na dnie serc naszych się mieści.
Racz rozlać, o, Jezu, w nich spokój Twój błogi.
W pociechę zmień jęki, boleści.

Racz Boską swą mocą nas wspierać w potrzebie,
Mdłe siły krzep w trudach i znoju.
Wszak sam nam kazałeś przychodzić do siebie,
Do łask Twych, litości Twej zdroju.

* * *

328 . Pobłogosław, Jezu drogi,
Tym, co Serce Twe kochają.
Niechaj skarb ten cenny, drogi
Na wiek wieków posiadają.

Za Twe łaski dziękujemy,
Co nam Serce Twoje dało.
W dani duszę Ci niesiemy,
By nas Serce Twe kochało.

Trzykroć święte Serce Boga,
Tobie śpiewa niebo całe.
Ciebie wielbi Matka droga,
Tobie lud Twój składa chwałę.

Nie opuszczaj nas, o, Panie,
Odpuść grzesznym liczne winy.
Daj nam w Serca Twego ranie
Błogosławieństw zdrój jedyny.

Zostań, słodki Jezu, z nami,
Świeć nam Serca promieniami.
Świeć nam słońcem Twej miłości
Na tej ziemi i w wieczności.

* * *

329 . Pójdźmy wszyscy oddać cześć.
Spieszmy hołd i chwałę nieść
Sercu Boga, które nam
Dał na własność Jezus Pan.
(: Słodkie Serce, przyjm te pienia.
Przyjmij pokłon, dziękczynienia
:).

O, któż by nie kochał Cię?
Wszak otworzyć dałoś się,
Aby nam schronienie dać,
By się nam ucieczką stać.
(: Słodkie Serce, przyjm te pienia.
Przyjmij pokłon, dziękczynienia
:).

W walce z grzechem wspieraj nas,
Bądź ostoją w każdy czas.
Przyjm pokutę, szczery żal,
Powaśnionych w jedno scal.
(: Słodkie Serce, przyjm te pienia.
Przyjmij pokłon, dziękczynienia
:).

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..