.

O świętej Jadwidze Śląskiej
(16 października)

530 . Cieszcie się dzisiaj, wszyscy chrześcijanie,
Łącząc swe hymny w dźwięczne, brzmiące głosy.
Bo Chrystus sługę świętą, naszą Panią,
Jadwigę, zabrał w niebiosy.

Słońcem w obłoku świecąc śląskiej ziemi,
Rozliczne dary zlewała na ludy.
Jaśniała wielka zasługi wielkimi
Jadwiga i swymi cudy.

Spraw, byśmy dzisiaj uczcili jej święto,
Niebieski Panie, Królu wielkiej chwały,
Wespół z niebiany, z ich czcią niepojętą,
By nasze hymny zabrzmiały.

.

Wezwania

531 . Kapłan: Gorącą wiarą życie twe znaczone,

Wierni: Święta Jadwigo.

Kapłan: Patronko nasza, wiarę w nas umacniaj.

Wierni: Patronko nasza, wiarę w nas umacniaj.

Głęboką ufność dusza twa posiadła,
Święta Jadwigo.
Patronko nasza, wzmacniaj w nas nadzieję.

Ogniem miłości serce twe płonęło,
Święta Jadwigo.
Patronko nasza, miłość w nas rozpalaj.

Silą umartwień ciało ujarzmiłaś,
Święta Jadwigo.
Patronko nasza, naucz nas pokory.

Ludziom służyłaś każdym swoim czynem,
Święta Jadwigo.
Patronko nasza, pomóż służyć braciom.

Już tu na ziemi słyniesz z wielu cudów,
Święta Jadwigo.
Patronko nasza, ratuj nas w potrzebie.

Kraj nasz czci ciebie jako swoją Świętą,
Święta Jadwigo.
Patronko nasza, módl się wciąż za nami.

* * *

532 . Jadwigo święta, z cnót swoich przesławna,
Ciebie ma we czci lud śląski już z dawna
I za patronkę przed Bogiem uznaje,
Opiece twojej poleca swe kraje.

W małżeńskim stanie jaśniałaś cnotami.
Bóg cię obdarzył licznymi dziatkami.
Przez powściągliwość, co z mężem ślubujesz,
Godny małżonkom przykład zostawujesz.

Fundujesz klasztor, zbierasz dziewic grono.
Mieścisz w nim córkę Bogu poślubioną,
I sama, biorąc sukienkę zakonną,
Dajesz się Bogu na służbę dozgonną.

W modlitwach, postach byłaś ustawicznych,
Ubogim służąc w potrzebach ich licznych.
Słynęłaś darem proroczym, cudami.
Wstawiaj się, prosim, do Boga za nami.

* * *

533 . Obca rodem naszej ziemi zostałaś Władczynią.
Sercem całym wrosłaś w Polskę, wszystkim dobrze czyniąc.
Twój przykład, święta Jadwigo, niechaj w nas budzi ducha ofiary,
Zdolność wyrzeczeń, miłość do ludzi, miłość do ludzi.

Chociaż ciężką miałaś drogę, krzyżami znaczoną,
Byłaś dobrą, mądrą matką, zawsze wierną żoną.
Błogosław, święta Jadwigo, każdą rodzinę,
Aby świadczyła miłość rodzinną słowem i czynem.

Wymodliłaś swojej duszy moc jakąś niezmierną.
Umartwieniom i modlitwie byłaś zawsze wierną.
Twe życie, ludziom oddane, słynie cudami.
Święta Jadwigo, Śląska patronko, módl się za nami.

* * *

534 . We wielkiej sławie jest miasto Trzebnica,
Gdzie Jadwiga święta jest pomocnica.
Tam często chodziła i wszystkim służyła
Grzesznym na ziemi.

Nie upatrywała honoru świata.
Każdemu służyła przez swoje lata.
Jak młodym tak starym, tak zdrowym jak chorym.
Wszystkim służyła.

.

O świętym Janie Kantym
(20 października)

535 . Przezacna perło w niebieskiej koronie,
O, Janie Kanty, święty nasz patronie,
Między innymi sławny patronami,
Módl się za nami.

Ciebie za przykład uczonym podała
Ręka niebieska, gdy odmalowała
Świetlany w tobie wzór doskonałego
Życia naszego.

Uproś nam światło prawdziwej mądrości,
Abyśmy śladem twej doskonałości
Tam, gdzie przedwieczna światłość świeci wiecznie,
Zaszli bezpiecznie.

.

O Wszystkich Świętych
(1 listopada)

536 . Racz być, Chryste przebłaganym,
Ku nam grzesznym, Twym poddanym,
Za którymi Ojca błaga
Świętej Twej Matki powaga.

Wy też, niebiescy Duchowie,
Wszystkich chórów aniołowie,
Z Bogiem wiecznie się radujcie.
Za nami też orędujcie.

Apostołowie, Prorocy,
Bądźcie przed Sędzią w pomocy.
Szczerze czyńcie z serc westchnienie.
Niechaj mamy odpuszczenie.

Wy, męczeństwa Purpuraci,
Wy, niebiescy Kandydaci,
Zróbcież nas naśladowcami
Swymi, nieba dziedzicami.

Wy, chóry czyste dziewicze,
I gromady pustelnicze,
Was Bóg niebieską ozdobą
Uczcił, weźcież i nas z sobą.

Oświećcie błędne narody.
W naszych krajach niechaj trzody
Kościelnej Pasterz jedyny
Będzie na wszystkie krainy.

Chwała Ojcu Przedwiecznemu
I Synowi jedynemu,
Wraz z Duchem Świętym społecznie,
Bądź teraz, zawsze i wiecznie.

.

O świętej Cecylii
(22 listopada)

537 . Cecylio, panno śpiewna,
Któż pieśni twej dorówna?
(: Melodii wszystkie tony
Są tobie poświęcone
:).

Nie chciałaś stracić wieńca,
Bo Bóg ci Oblubieńcem.
(: Miast ślubne słać kobierce,
Śpiewałaś Panu sercem
:).

Nuciłaś Mu w swej duszy
Miłości pieśń i ciszy.
(: Dziewictwa zdobna blaskiem,
W męczeństwa weszłaś łaskę
:).

* * *

538 . W chwale Bożej, na niebiosach
Płyną hymny dziękczynienia.
Dusze świętych w zgodnych głosach
Wraz z Cecylią nucą pienia.

Serce Bogu poślubione
Anioł z niebios strzegł w czystości.
Przez Cecylię nawrócone,
Weszły dusze w próg wieczności.

W szczęściu nieba, u stóp Boga
Śpiewa zastęp dusz przeczystych.
Za Cecylią pewna droga
Do przybytków wiekuistych.

* * *

539 . Wdzięczne dziś nucimy pienia, o, Cecylio, na twą cześć.
Wszak to naszych serc pragnienia pod twym znakiem życie wieść.
W ślady twoje pójdziem śmiało, niecąc w sercach pieśni żar.
Bowiem pieśń jest naszą chwałą, pieśń to nieba wielki dar.
O, Cecylio, męczennico, Ty nas strzeż opieką swą.
Niech na cześć twą, cna Dziewico, czystą pieśnią serca brzmią.

Ucz nas w każdej życia chwili czynić to, co każe Bóg,
Byśmy prawem Jego żyli, aż zajdziemy w nieba próg.
O, Dziewico ukochana, broń czystości naszych dusz,
Wskazuj krzyż Chrystusa Pana i podszepty złego zgłusz.
O, Cecylio, męczennico, Ty nas strzeż opieką swą.
Niech na cześć twą, cna Dziewico, czystą pieśnią serca brzmią.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..