.

O świętej Katarzynie Aleksandryjskiej
(25 listopada)

540 . Cześć oddawajmy świętej Katarzynie,
Której po całym świecie imię słynie.
Czyni ją sławną okrutne męczeństwo,
Sławy dodaje Bogu posłuszeństwo.

Kogóż nie zdziwi, jak Boga wielbiła,
Gdy cały żywot Jemu poświęciła.
A Bóg w nagrodę za odważne czyny
Wsławił po świecie imię Katarzyny.

O, Katarzyno, sprawże, niech kochamy
Tę wielką cnotę i niech rozważamy,
Czy nam nie dosyć Jezusa miłować?
Gdy Jego mamy, cóż może brakować?

.

O świętej Barbarze
(4 grudnia)

541 . Barbaro błogosławiona,
Męczennico
uwielbiona,
Niech, którzy cię pozdrawiają,
Łaskę Bożą przez cię mają.
Barbaro, kwiecie czystości,
Śliczna nad miesiąc w jasności.
Wszelkiej zmazy niewiadoma,
Łaską Boską utwierdzona.

Wejrzyj, Panno, któraś w niebie,
Na nas, którzy zdobią ciebie
Różańca co dzień koroną.
Bądź nam przed Bogiem obroną.
Barbaro, kwiecie czystości,
Śliczna nad miesiąc w jasności.
Wszelkiej zmazy niewiadoma,
Łaską Boską utwierdzona.

Którzy ci wiernie służymy,
Niech na wieki nie zginiemy.
Uproś pokutę prawdziwą,
Miłość, ufność, wiarę żywą.
Barbaro, kwiecie czystości,
Śliczna nad miesiąc w jasności.
Wszelkiej zmazy niewiadoma,
Łaską Boską utwierdzona.

* * *

542 . Barbaro święta, perło Jezusowa,
Ścieżkę do nieba wskazać nam gotowa. Wierna przy śmierci
Patronko smutnemu,
Konającemu.

Spraw, by mój Jezus był zbawieniem moim
W życiu i zgonie, tak, jako był twoim.
Niechaj mnie w niebie przy twojej pomocy
Z sobą zjednoczy.

Twój i mój Jezus w świętym Sakramencie
Niech mnie nakarmi w ostatnim momencie.
Ostatnie słowo "Jezus" niechaj skruszy
Wroga mej duszy.

W Ranach najsłodszych, w męce Jego drogiej
Uchroń mnie, Panno, od szatańskiej trwogi,
Abym umierał pewny twej obrony,
Nieustraszony.

Komuż bezpieczniej duszę swą polecę,
Jak tobie? A ty Jezusowi w ręce
Oddaj ją świętą, drogo zapłaconą,
Krwią odkupioną.

* * *

543 . Gdy noc nas wchłonie, niebo się zamknie
Nad kopalniami, święta Barbaro,
Bądź nam pomocą, módl się za nami,
Módl się za nami.

Wśród czarnych sklepień, gdzie śmierć się czai
W mrokach ciemności, otocz opieką,
Bądź dla nas wszystkich morzem światłości,
Morzem światłości.

Śmierć niespodzianą oddal skinieniem
I uproś Boga, niech nas omija
Żywioł podziemi i śmierć, i trwoga,
I śmierć, i trwoga.

Wyprowadź z ciemni, niech wiatr ochłodzi
Zradlone czoła, niech ręka dotknie
Powierzchni ziemi, kłosu i zioła,
Kłosu i zioła.

A kres, gdy przyjdzie, Bóg czas zatrzyma
Nad kopalniami, święta Barbaro,
Połącz nas z niebem, módl się wraz z nami,
Módl się wraz z nami.

* * *

544 . Każdy górnik ciebie zna,
Patronko Barbaro,
Bo opiekę w tobie ma.
Więc cię prosi z wiarą:
Wspieraj mnie, ochroń mnie,
Wiary pomoc podaj,
Bym przez wszystkie noce, dnie
Chwalił Pana Boga.

Strzeż mej pracy w zwykłe dnie,
Trud mnie nie przestrasza.
Lecz niedziela, każdy wie,
Jest Boża i nasza.
Wspieraj mnie, ochroń mnie,
Wiary pomoc podaj,
Bym przez wszystkie noce, dnie
Chwalił Pana Boga.

Rodzin naszych dobra strzeż,
Zgody i miłości.
Dzieci w swą opiekę bierz,
Uchroń je od złości.
Wspieraj mnie, ochroń mnie,
Wiary pomoc podaj,
Bym przez wszystkie noce, dnie
Chwalił Pana Boga.

A gdy przyjdzie życia kres,
O, Barbaro święta,
Pomóż z Bogiem spotkać się
W chwale niepojętej.
Wspieraj mnie, ochroń mnie,
Wiary pomoc podaj,
Bym przez wszystkie noce, dnie
Chwalił Pana Boga.

.

O świętym Mikołaju, biskupie
(6 grudnia)

545 . Krzyknijmy wszyscy zgodnymi głosami,
Winszując sobie wzajem z niebiosami,
Że się narodził miłością przejęty
Mikołaj święty.

Wszyscy, którzy się jemu polecali,
Dziwnej pomocy zawsze doznawali.
Każdy w potrzebie swej był wspomożony
I pocieszony.

I my go także pokornie wzywamy,
A jako dzieci do ojca wołamy:
Broń nas i ratuj w wszelakiej potrzebie,
Prosimy ciebie.

Przynieś nam z nieba, Mikołaju święty,
Gdy schodzisz do nas dobrocią przejęty,
Chleba, radości i wszelkich cnót mnóstwo,
Błogosławieństwo.

.

O Apostołach

546 . Chwała wam, Apostołowie,
Na dwunastu tronach w niebie.
Sam was Jezus przygotował
I na krańce posłał świata.

Z was, kamieni drogocennych,
On uczynił fundamenty,
Aby na nich wznieść swe Miasto,
Gdzie Baranek jest światłością.

Cały Kościół was wysławia,
Zaślubiony Chrystusowi,
Wdzięczny wam za nauczanie
I za waszej krwi ofiarę.

Kiedy świat dobiegnie kresu,
Odkupiciel przyjdzie w chwale.
Otoczony waszym gronem,
Będzie sądził ludzkie czyny.

Więc już teraz was prosimy:
Umocnijcie nas modlitwą,
By zasiane przez was ziarno
Wieczny plon wydało w niebie.

Cześć niech będzie Chrystusowi,
Który wybrał was na posłów
Miłosierdzia swego Ojca
I napełnił Duchem Świętym.

.

O Patronach polskich

547 . Święci, niebieskiej mieszkańcy krainy,
Do was bieżymy w czasie złej godziny,
Których za własnych współziomków ogłasza
Ojczyzna nasza.

Po tejże ziemi z namiście chodzili,
Z tych samych źródeł wodę naszą pili.
Polska was matka mlekiem swym karmiła,
Rola żywiła.

Wspomnijcie, bracia, na waszych rodaków.
Książęta niebios, na wszystkich Polaków.
Dobrego Boga błagajcie za nami
Swymi prośbami.

.

Wezwania do świętego Patrona

548 . Święty (..................), Patronie nasz.
Święty (..................), Patronie nasz.
Módl się, módl się,
módl się za nami.

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

.

Pieśni w różnych okolicznościach

.

Pieśni poranne i wieczorne

549 . Kiedy ranne wstają zorze,
Tobie ziemia, Tobie morze,
Tobie śpiewa żywioł wszelki:
Bądź pochwalon, Boże wielki.

A człowiek, który bez miary
Obsypany Twymi dary,
Coś go stworzył i ocalił,
A czemuż by Cię nie chwalił?

Ledwie oczy przetrzeć zdołam,
Wnet do mego Pana wołam,
Do mego Boga na niebie
I szukam Go koło siebie.

Wielu snem śmierci upadli,
Co się wczoraj spać pokładli.
My się jeszcze obudzili,
Byśmy Cię, Boże, chwalili.

Boże w Trójcy niepojęty,
Ojcze, Synu, Duchu Święty,
Tobie chwałę oddajemy.
Byś nas poświęcił, prosimy.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..