Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


góra .

.

Niedziela, 9 maja 2021
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Niebiańskim blaskiem pogodny
Ten dzień prawdziwie jest Boży,
Bo w nim występki ludzkości
Obmyła krew Chrystusowa.

2 Przywraca wiarę zbłąkanym
I niewidomych oświeca,
Napełnia winnych otuchą,
Gdy przebaczono łotrowi.

3 Aniołów podziw przejmuje,
Bo widzą łotra pokutę,
Co do Chrystusa przylgnąwszy,
Dosięga pełni żywota.

4 To cud przedziwny, gdy Ciało,
Co grzechy ciała zmazuje,
Uwalnia wszystkich od winy
I dźwiga świat z upodlenia.

5 Czyż jest coś bardziej wzniosłego
Nad łaskę, co grzech zwycięża,
Nad miłość większą od lęku
I śmierć rodzącą do życia?

6 O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

7 Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Początek Pierwszego Listu
św. Jana Apostoła
(1J 1,1-10)

Słowo życia i światłość Boga

To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione, oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna.
Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.

Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.

RESPONSORIUM
(1J 1,2; 5,20)

W. Życie objawiło się, + myśmy je widzieli, o nim świadczymy / i głosimy wam życie wieczne, * Które było w Ojcu, a nam zostało objawione. / Alleluja.

K. Wiemy także, że Syn Boży przyszedł: On jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym. W. Które było w Ojcu, a nam zostało objawione. / Alleluja.

góra

.

II CZYTANIE

Z komentarza św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa,
do Drugiego Listu do Koryntian
(rozdz. 5,5-6,2)

Bóg nas pojednał ze sobą przez Chrystusa
i powierzył nam posługę jednania

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Ci, którzy mają zadatek Ducha i nadzieję zmartwychwstania, uważają za rzecz już obecną to, czego oczekują, mówiąc, że odtąd już nie znają nikogo wedle ciała, gdyż wszyscy jesteśmy duchowi i dalecy od wszelkiego zepsucia cielesnego. Skoro bowiem jaśnieje nam Syn Jednorodzony, przemieniamy się wszyscy w Słowo, które wszystko ożywia. Jak wtedy bowiem, gdy rządził grzech, byliśmy skrępowani więzami śmierci, tak gdy nadeszła sprawiedliwość Chrystusa, odrzuciliśmy wszelkie zepsucie.

Nie żyjemy już więc według ciała, to jest w słabości cielesnej, przez co należy rozumieć zepsucie płynące z grzechu. "A jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa - pisze święty Paweł - to już więcej nie znamy Go w ten sposób". Jakby chciał powiedzieć: "Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas" i poniosło śmierć w ciele, abyśmy wszyscy mieli życie; i tak Go poznaliśmy, lecz odtąd już nie znamy. Choć bowiem Chrystus nadal jest w ciele, bo zmartwychwstał trzeciego dnia i przebywa w chwale Ojca w niebie, wiemy jednak, że jest On ponad ciałem. "Raz umarł za grzechy, ale już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a to, że żyje, żyje dla Boga".

Gdy więc takim jest Ten, który stał się wzorem naszego życia, trzeba i nam podążać Jego śladami, nie ulegając ciału, lecz wznosząc się ponad cielesność. Dlatego bardzo słusznie mówi święty Paweł: "Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe". Przez wiarę zostaliśmy usprawiedliwieni w Chrystusie, a moc przekleństwa ustała. Chrystus dla nas zmartwychwstał, zdeptawszy potęgę śmierci. Poznaliśmy też prawdziwie Boga, którego czcimy w duchu i w prawdzie za pośrednictwem Syna, który obdarza świat łaskami płynącymi od Ojca.

Dlatego mądrze pisze o tym święty Paweł: "Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa". Albowiem z woli Ojca dokonała się tajemnica Wcielenia i wynikające z niej odrodzenie. Przez Chrystusa mamy dostęp do Ojca, bo nikt nie przyjdzie do Ojca jak tylko przez Niego. Tak więc, "wszystko pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i powierzył posługę jednania".

RESPONSORIUM
(Rz 5,11; Kol 1,19-20)

W. Możemy się chlubić w Bogu + przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, * Przez Niego teraz uzyskaliśmy pojednanie. / Alleluja.

K. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego pojednać wszystko ze sobą. W. Przez Niego teraz uzyskaliśmy pojednanie. / Alleluja.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu; + niech misterium paschalne, które wspominamy, * przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

Rozważania do Ewangelii - o. Robert
TRWAŁA I PEWNA

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Mniejsza czy większa?

Czyżbyśmy mieli do czynienia ze stopniowaniem miłości? Stopniowanie nie oznacza od razu, że coś jest mniejsze, większe, lepsze, gorsze. Przecież z całym spokojem można mówić o stopniowaniu w kategoriach rozwoju, a ten z kolei idzie we wszystkich kierunkach: szerokość, wysokość i głębokość. Bo miłość prawdziwa zawsze jest rozwojowa. Do miłości się dorasta. I nie musimy zdobywać kolejnych poziomów czy wymyślać zadań do wykonania (prób). Miłość chce się rozwijać! Poszerzać! Pogłębiać! Miłość prawdziwa nigdy nie ustaje, a więc tu, na ziemi, jest nienasycona.

Czy nie widać tego w Bogu, który jest miłością? Bóg ciągle daje i to nie tylko dobra materialne. Miłość bowiem daje samą siebie nic nie zostawiając dla siebie. Widzimy na kartach Pisma św. jak Bóg w swym nieskończonym miłosierdziu objawiał ludziom swą miłość. Nie mógł od razu tego uczynić, gdyż byśmy nic nie pojęli i byśmy się wystraszyli. Miłość Boga jest nieprzewidywalna.

Jedno zdanie jest jak snop światła dla naszej refleksji: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Jestem umiłowany taką samą miłością jaką Ojciec niebieski miłuje swego Syna Jednorodzonego. To jest największa miłość! Bóg nie dawkuje swojej miłości. Idzie na całość! Nie umie inaczej, bo prawdziwa miłość tak właśnie postępuje.

Trwałość miłości

Poszukujemy tutaj na ziemi trwałości, bo doświadczamy na co dzień niestałości. Nic na ziemi nie trwa wiecznie! Wszystko przemija, jak to św. Paweł zauważył przemija postać tego świata. Nic trwałego. Nic nie możemy zatrzymać na zawsze. Myślę, że Pan daje nam dzisiaj fundament trwałości, której pragniemy. Wytrwajcie w miłości mojej.

Kto trwa w Bogu, ten doświadcza trwałości. Trwałość bowiem nie ma konsystencji skały-kamienia. Trwałość to nie jest twardość. Serce z kamienia zabija będąc zabite. Mówimy o sercu z ciała, czyli sercu, które bije, sercu, które tętni, sercu, które jest "miękkie". Tak więc trwałość zakorzeniona jest w miłości gotowej na ofiarę z siebie.

Owa wytrwałość nie jest poza zasięgiem naszych możliwości. Jest w nas! Jest darem Bożym. Słyszymy, że trwanie w miłości Bożej polega na zachowaniu Bożych przykazań. Tylko w ten, jakże konkretny sposób mamy nadzieję na trwanie. Wytrwać trzeba, bo świat odrzuca tę miłość, depcze ją, naśmiewa się z niej. Zamiast naśladować Miłość, świat i jego niewolnicy prześladują ją. I widać od razu kruchość takich postaw. Tam nie ma trwałości!

Radość i pewność

Od razu znajdzie się wielu wolnomyślicieli, którzy będą zarzucać, że to nie miłość, że to jarzmo, że to więzienie. Miłość nie jest samowolna. Miłość prawdziwa "ogranicza się" sama! Wydaje się sama, bez przymusu, dla tych, których kocha. Nie dajmy się zwieść tym, co promują swawolę jako wolność. Kto kocha miłością Bożą jest napełniony radością!

Miłość bowiem, wzajemna miłość przynosi radość w sercu. Kiedy człowiek jej doświadczy nie ma żadnych wątpliwości co do słów Jezusa: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Ta miłość sprawia, że drugi człowiek jest przyjacielem, bratem, siostrą. Wtedy zmienia się perspektywa patrzenia. Wtedy często bez zmrużenia oka miłujący oddaje życie za umiłowanego.

Zostaliśmy wybrani przez Miłość. Zostaliśmy przeznaczeni do Miłości. Jesteśmy dla Boga, a w tym byciu-dla zawiera się także bycie-dla-drugiego. Owoce miłości są nieskończone. Jeśli kochasz to prosisz! Nie boisz się prosić. Nie wstydzisz się prosić. Proszę Tego, który mnie do końca umiłował. Proszę i wiem, że otrzymam to, co jest z miłości. Wtedy przykazanie miłości jest radością!

o. Robert

Parafianin Nr 18(806) rok XVIII 6. maja 2018 roku.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Szóstą Niedzielę Wielkanocną

9.05.2021r.

Miłość, którą Bóg nas obdarzył, nie ma sobie równych. To ona jest źródłem naszego życia. Rozpoczynając tę Eucharystię wzbudźmy w naszych sercach wdzięczność za ten wielki dar oraz żałujmy za każdy przejaw naszej niewdzięczności.

Kolekta na potrzeby naszej parafii
- za ofiarę Bóg zapłać.

Nabożeństwo majowe dzisiaj o godz. 16.00

W poniedziałek, wtorek i w środę przypadają Dni Krzyżowe, w czasie których modlić się będziemy o dobre urodzaje i o błogosławieństwo dla każdej pracy.

W poniedziałek nabożeństwo o godz. 17.15 przy krzyżu na Ogródkach działkowych przy ul. Wolności. Po nabożeństwie procesja do kościoła. Zapraszamy wszystkich Parafian, szczególnie dzieci w strojach komunijnych i poczty sztandarowe.

We wtorek o 17.15 nabożeństwo przy krzyżu obok kościoła.

W środę o 17.15 odprawimy nabożeństwo przy krzyżu na ulicy Bujoczka obok przystanku autobusowego. Prosimy o udekorowanie krzyży.

W poniedziałek kancelaria czynna do godz. 17.00.

W czwartek o godz. 17.15 rozpoczniemy pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie połączone z nabożeństwem majowym, następnie Msza św. i procesja z figurą i relikwiami błogosławionych pastuszków. O godz. 17.00 śpiewać będziemy pieśni ku czci Matki Bożej.

W piątek - święto św. Macieja Ap.
o 16.45- Msza św. szkolna.
W tym dniu rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

W piątek i sobotę nabożeństwa majowe o godz. 17.30.

W sobotę o 19.00 nauki chrzcielne.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 921

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.