Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


góra .

Nr 39b(940b) rok XXI 29. września 2021 roku.

Święto św. Archaniołów
Michała, Gabriela i Rafała

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Dn 7,9-10. 13-14;
Albo: Ap 12,7-12a
Psalm: Ps 138,1b-2a. 2b-3. 4-5;
Aklamacja: Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie
i wszyscy słudzy pełniący Jego wolę. (Ps 103,21);
Ewangelia: J 1,47-51;
Pieśni: 701.1; W: 520 albo 519; Pd: 628; K: 262; D: 308; Z: 581

.

 
Ewangelia:

Potem powiedział do niego: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego".

góra

.

Środa, 29 września 2021
ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW
MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
Święto

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Sławimy was, Archaniołowie,
Radosną pieśnią w dzień świąteczny
I podziwiamy waszą chwałę
W promiennym domu Wszechmocnego.

2 Michale, książę wojsk niebieskich,
Nie zwyciężony w żadnym boju,
Niech twa prawica nas umocni
I podda wszystkich łasce Boga.

3 Gabrielu, Pan cię ustanowił
Zwiastunem wielkich swych tajemnic;
Prosimy ciebie, naucz ludzi
Miłować drogę Jego światła.

4 Rafale, prowadź nas ścieżkami,
Co wiodą prosto do niebiosów,
Zachowaj nas od chorób ciała
I zdrowie przynieś naszym duszom.

5 A wy, zastępy Jasnych Duchów,
Opieką swoją nas otoczcie
I wyjednajcie nam u Boga,
By dał nam radość nieba z wami.

6 Niech będzie chwała Ojcu z Synem
I cześć Duchowi pocieszenia;
Niech jednym głosem chór aniołów
Wysławia Boga w Trójcy Świętej. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła
(Ap 12,1-17)

Walka Michała ze Smokiem

Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów - a na głowach jego siedem diademów - i ogon jego zmiata trzecią część gwiazd niebieskich: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecię. I porodziła Syna - Mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan; zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: "Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i morzu, bo zstąpił na was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu".

A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać Niewiastę, która porodziła Mężczyznę. I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce, gdzie jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża. A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby ją rzeka uniosła. Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa.

RESPONSORIUM
(por. Ap 12,7. 10)

W. Nastała w niebie cisza, + gdy Smok toczył walkę z Michałem archaniołem. * Rozległ się donośny głos mówiący: / Zbawienie, cześć i moc Bogu wszechmogącemu.

K. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca. W. Rozległ się donośny głos mówiący: / Zbawienie, cześć i moc Bogu wszechmogącemu.

góra

.

II CZYTANIE

Homilia św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Ewangelii
(Homilia 34,8-9)

Imię anioł oznacza zadanie, nie zaś naturę

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Należy wiedzieć, że imię anioł nie oznacza natury, lecz zadanie. Duchy święte w niebie są wprawdzie zawsze duchami, ale nie zawsze można nazywać je aniołami, lecz tylko wówczas, kiedy przybywają, by coś oznajmić. Duchy, które zwiastują sprawy mniejszej wagi, nazywają się aniołami, te zaś, które zapowiadają wydarzenia najbardziej doniosłe - archaniołami.

Stąd właśnie do Dziewicy Maryi nie został posłany jakikolwiek anioł, ale archanioł Gabriel. Dla wypełnienia tego zadania słusznie wysłany został anioł najważniejszy, aby oznajmić wydarzenie spośród wszystkich najdonioślejsze.

Ponadto niektórzy z nich mają imiona własne, aby już w samych imionach uwidaczniał się rodzaj powierzonej posługi. Imion własnych nie otrzymują w owym Świętym Mieście, jak gdyby bez ich pomocy nie mogli być rozpoznani. Tam bowiem ma miejsce doskonałe poznanie wynikające z oglądania Boga. Imiona wskazujące na określone ich zadania otrzymują od nas, gdy przybywają dla świadczenia jakiejś posługi.Tak więc imię
Michał oznacza: "Któż jak Bóg";
Gabriel - "Moc Boża";
Rafał - "Bóg uzdrawia".

Toteż ilekroć istnieje potrzeba dokonania czegoś wielkiego, posyłany jest Michał, aby z samego czynu oraz imienia można było pojąć, że nikt nie może uczynić tego, co należy do samego Boga. Tak więc ów wróg starodawny, który w swej pysze pragnął być podobny do Boga, mówiąc: "Wstąpię na niebiosa, powyżej gwiazd nieba wystawię mój tron, podobny będę do Najwyższego", zdany przy końcu świata na własne siły, zanim otrzyma ostateczną karę, będzie walczył z Michałem archaniołem zgodnie ze świadectwem Jana: "Nastąpiła walka na niebie z Michałem archaniołem".

Do Maryi zaś wysłany został archanioł imieniem Gabriel, które oznacza: "Moc Boża". Przybył, aby zwiastować Tego, który zechciał się objawić w postaci sługi, by zapanować nad mocami zła. Tak więc przez "Moc Bożą" został zapowiedziany Ten, który przyszedł jako Pan Zastępów i potężny w boju.

Imię Rafał oznacza, jak powiedzieliśmy: "Bóg uzdrawia". Uwolnił bowiem oczy Tobiasza od ciemności dotknąwszy ich, niejako w geście uzdrawiania. Słusznie przeto ten, który przybył, aby uzdrowić z choroby, został nazwany "Bóg uzdrawia".

RESPONSORIUM
(por. Ap 8,3. 4; Dn 7,10)

W. Stanął anioł przy ołtarzu świątyni + mając złote naczynie na żar w swoim ręku, / i dano mu wiele kadzideł. * I wzniósł się dym kadzideł z ręki anioła przed obliczem Boga.

K. Tysiąc tysięcy Mu służyło, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. W. I wzniósł się dym kadzideł z ręki anioła przed obliczem Boga.

Módlmy się. Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom, + spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie, * którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

Środa, 29 września 2021
ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW
MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
Święto

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście

(Ps 103,20)

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego Aniołowie, *
potężni mocarze pełniący Jego rozkazy, *
aby słuchano słów Jego.

Kolekta

Boże, Ty z podziwu godną mądrością wyznaczasz obowiązki Aniołom i ludziom, + spraw łaskawie, aby na ziemi strzegli naszego życia Aniołowie, * którzy w niebie zawsze pełnią służbę przed Tobą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Zastępy aniołów służą Bogu

(Dn 7,9-10. 13-14)
Czytanie z Księgi proroka Daniela

Patrzyłem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy na Jego głowie jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.

Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Oto słowo Boże.

góra

.

Albo:

Pierwsze czytanie

Michał i jego aniołowie walczą z Szatanem

(Ap 12,7-12a)
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie Diabeł i Szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię; został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: "Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci.

Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy".

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
(Ps 138[137] 1b-2a. 2b-3. 4-5)
(R.: por. 1c)

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

1 Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, * 
bo usłyszałeś słowa ust moich. 
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
2 pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu. 

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, * 
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
3 Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, * 
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

4 Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, * 
gdy usłyszą słowa ust Twoich,
5 i będą opiewać drogi Pana: * 
"Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!"

Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Por. Ps 103[102],21)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie
i wszyscy słudzy pełniący Jego wolę.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Ujrzycie aniołów Bożych wstępujących
i zstępujących nad Syna Człowieczego

(J 1,47-51)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: "Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu".

Powiedział do Niego Natanael: "Skąd mnie znasz?"
Odrzekł mu Jezus: "Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem".

Odpowiedział Mu Natanael: "Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!"

Odparł mu Jezus: "Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to".

Potem powiedział do niego: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Dwudziestą Szóstą Niedzielę Zwykłą

26.09.2021r.

Jezus Chrystus w dzisiejszej liturgii wypowie ważne słowa: "Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami". Otwórzmy serca na dar Jego wyzwalającej miłości, aby nasze życie i działanie przyczyniało się do budowania jedności i umacniało dobro obecne w świecie. Kolekta na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.
Za ofiary - Bóg zapłać.

Dzisiaj o godz. 17.15 dla Narzeczonych Dzień Skupienia. Nieszpory o godz. 18.15. Zapraszamy.

We wtorek wieczorem Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O 19.00 na probostwie spotkanie Katechetów.

W czwartek o 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

Zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach różańcowych. W piątki Różaniec odprawiamy po Mszy wieczornej - szkolnej - około godz. 17.45. Od poniedziałku do czwartku i w soboty o godz. 17.15, a w niedzielę o godz. 18.15.

W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca:
W I piątek
o godz.7.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa,
o godz. 8.00 Msza św. do Serca Pana Jezusa.
O 16.30 spowiedź dla dzieci i młodzieży.
O godz. 17.00 Msza św. wieczorna - szkolna.

W I sobotę o godzinie 7.30 wynagradzająca modlitwa różańcowa ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i Msza św.
Chorych parafian odwiedzimy od godz. 9.00. Prosimy o zgłaszanie w zakrystii lub kancelarii.

W poniedziałek wspominamy św. Wincentego a' Paulo,
we wtorek - św. Wacława,
w środę - święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała,
w czwartek- św. Hieronima,
w piątek - św. Teresę od Dzieciątka Jezus,
w sobotę- św. Aniołów Stróżów.

W przyszłą niedzielę obchodzimy nasz Odpust Parafialny. Dziękować będziemy Maryi za orędownictwo w naszych intencjach u Boga. Kazanie odpustowe wygłosi ks. Marek Wolnik.
Suma Odpustowa o godz. 11.00. Następna Msza św. o godz. 12.30! Przepraszamy za zmianę. Zapraszamy poczty sztandarowe. Zachęcamy do zyskania Odpustu Zupełnego.

góra

następny Nr 941

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.